Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του ΣυνηγόρουΟδηγίες Υποβολής Αναφοράς


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αναλαμβάνει την άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών ή των ενώσεών τους με προμηθευτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους κατά προμηθευτών για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.Τρόποι υποβολής αναφορών


  Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Αρχής

  Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα)

  Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@synigoroskatanaloti.gr)Μέσα υποβολής αναφορών


  Συμπλήρωση του υποδείγματος αναφοράς

  Καταγραφή της καταγγελίας σε κόλλα αναφοράς, με τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω

Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την καταγγελία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και όλα τα έγγραφα που θεωρούν χρήσιμα για τη διερεύνηση της αναφοράς τους (αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ).Προϋποθέσεις παραλαβής αναφορών


1. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος

  Ονοματεπώνυμο

  Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)

2. Να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης

  Επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος

  Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)

3. Να είναι η αναφορά ενυπόγραφη και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, e-mail) να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος)

4. Να υπάρχει σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή
© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)