Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

 Νόμος 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)

 Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2376/02.08.2016)

 Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2289/27.08.2014)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 5921 του 2015: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β΄ 92/20.01.2015)


 15/01/2015 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών σχετικά με ζητήματα ελλιπούς ενημέρωσης δανειοληπτών κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

 22/12/2014 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών σχετικά με την θέσπιση κανόνων ενιαίας ενημέρωσης και διαδικασιών κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

 10/10/2014 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, όπως προβλέπεται από το Ν.4224/2013


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007