Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του ΣυνηγόρουΝομολογία για την προστασία του καταναλωτή


Η ενδεικτική νομολογία για καταναλωτικά θέματα είναι ταξινομημένη σε κατηγορίες (ασφάλιση, τράπεζες, πιστωτικές κάρτες, δάνεια, ευθύνη παραγωγού, ελαττωματικά προϊόντα, ΔΕΚΟ, συμβάσεις από απόσταση, ενώσεις καταναλωτών κλπ). Οι δικαστικές αποφάσεις παρατίθενται για ενημερωτικούς λόγους σε πρωτότυπες περιλήψεις που εκπονήθηκαν από τον Συνήγορο του Καταναλωτή αι ορισμένες από αυτές συνοδεύονται από απόσπασμα του κειμένου της δικαστικής απόφασης. Τα κείμενα των αποφάσεων προέρχονται από τα ίδια τα δικαστήρια ή από δημοσιευμένες πηγές, νομικά περιοδικά ή τράπεζες νομικών πληροφοριών, στις οποίες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές συνιστούμε στους χρήστες να ανατρέχουν για πληρέστερη ενημέρωση.

Καλούμε επίσης τους καταναλωτές και τους δικηγόρους να μας αποστέλλουν προς δημοσίευση τυχόν αδημοσίευτες αποφάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.


1. Έννοια Καταναλωτή


2. Ασφαλιστικές συμβάσεις


3. Τράπεζες, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, Γενικοί Όροι Συναλλαγών


4. Ταξίδια / Τουρισμός


5. Ευθύνη παραγωγού, ελαττωματικά προϊόντα


6. Ευθύνη ΔΕΚΟ και παρόχων υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος


7. Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες, γιατροί, δικηγόροι


8. Συμβάσεις εξ αποστάσεως


9. Διαφημίσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προστασία ανηλίκων


10. Ενώσεις καταναλωτών – Συλλογική αγωγή


11. N.3869/2010 - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Συντομογραφίες

1. Έννοια Καταναλωτή

ΟλΑΠ 13/2015 Έννοια του καταναλωτή στις τραπεζικές συμβάσεις.
ΕφΘεσ 2005/2010 Έννοια Καταναλωτή. Δεν εμπίπτει στην έννοια του καταναλωτή ο έμπορος ή επαγγελματίας τελικός χρήστης.

Κορυφή


2. Ασφαλιστικές συμβάσεις

ΑΠ 11/2006 Ασφάλιση ξένου πράγματος κατά κινδύνου πυρκαγιάς. Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Ο δικαιούχος-τρίτος του ασφαλίσματος νομιμοποιείται ενεργητικά να ασκήσει αγωγή κατά του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος. Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) σε ασφαλιστική σύμβαση. Ο όρος ασφαλιστικής σύμβασης που προβλέπει απαλλαγή του ασφαλιστή της ευθύνης για αποζημίωση λόγω πρόκλησης πυρκαγιάς από κεραυνό είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος.
ΑΠ 1030/2001 Προστασία καταναλωτή. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της κρίσης περί της καταχρηστικότητας ή μη του όρου. Ρήτρες που εμπίπτουν στις ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 2 §7 Ν.2251/1994 είναι άνευ ετέρου καταχρηστικές.Ασφαλιστική σύμβαση. Κρίση για ακυρότητα όρου παραρτήματος του ασφαλιστηρίου περί του δικαιώματος του ασφαλιστή να αναπροσαρμόζει μονομερώς τα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσης της σύμβασης χωρίς να ορίζονται στην ίδια τη σύμβαση τα κριτήρια αναπροσαρμογής. Διάκριση της διάταξης του άρθρου 2 § 7 του Ν. 2251/1994 από αυτήν του άρθρου 371 του ΑΚ.
ΕφΑθ 7950/1999 Σύμβαση ασφαλίσεως ζωής. Καταχρηστικότητα Γενικού Όρου Συναλλαγών. Αύξηση ασφαλίστρων. Καταχρηστικός κρίνεται ο σχετικός όρος του παραρτήματος της βασικής συμβάσεως ασφαλίσεως ζωής γιατί η αύξηση του ασφαλίστρου έγκειται στην απόλυτη και χωρίς σπουδαίο λόγο μονομερή κρίση της ασφαλιστικής εταιρίας. Διατάραξη ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του ασφαλισμένου καταναλωτή.
ΠολΠρωτΑθ 2411/1997 Ασφαλιστικές συμβάσεις. Σύμβαση νοσοκομειακής περίθαλψης. Καταχρηστικότητα ΓΟΣ. Ο όρος ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με τον οποίο η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ασφαλίστρων της κάλυψης νοσηλευτικών εξόδων του ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσής της, είναι καταχρηστικός καθώς επιφυλάσσει στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο. Οι ενώσεις καταναλωτών, με τη συλλογική αγωγή, μπορούν να ζητήσουν την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, όχι για αποκαταστατικούς σκοπούς, αλλά διότι αυτές ενεργούν στη συλλογική αγωγή ως εκφραστές του κοινού καταναλωτικού συμφέροντος.

Κορυφή


3. Τράπεζες, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, Γενικοί Όροι Συναλλαγών

ECLI:EU:C:2017:703 Απόφαση του ΔΕΕ (δεύτερο τμήμα) της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης στην υπόθεση C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc κλπ. κατά Banca Romanesca: Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όταν χορηγούν δάνειο σε ξένο νόμισμα, υποχρεούνται να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή πληροφόρηση, ώστε να είναι αυτοί σε θέση να λαμβάνουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις όπως απαιτεί το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ που ορίζει ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. Η απαίτηση αυτή, στην περίπτωση της συνομολόγησης ρήτρας για δάνειο σε ξένο νόμισμα και για εξόφλησή του στο νόμισμα στο οποίο συνομολογήθηκε, έχει την έννοια ότι η ρήτρα πρέπει να γίνεται κατανοητή από τον καταναλωτή, τόσο από τυπική και γραμματική άποψη, όσο και ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμά της, υπό την έννοια ότι ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και ενημερωμένος, δύναται, όχι μόνο να γνωρίζει το ενδεχόμενο ανατιμήσεως ή υποτιμήσεως του ξένου νομίσματος στο οποίο έχει συναφθεί το δάνειο, αλλά και να αξιολογεί τις δυνητικά σημαντικές οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας ρήτρας στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Πρέπει, δηλαδή, να ενημερώνεται, ο καταναλωτής με σαφήνεια ότι, συνάπτοντας σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, εκτίθεται σε ορισμένο συναλλαγματικό κίνδυν, στον οποίο ενδέχεται να δυσκολευθεί οικονομικά να αντεπεξέλθει, σε περίπτωση υποτίμησης του νομίσματος στο οποίο εισπράττει τα εισοδήματά του.
ECLI:EU:C:2016:842 ΔΕΕ - Υπόθεση C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. κατά Klára Bíróovà της 9ης Νοεμβρίου 2016: Η παράλειψη της τράπεζας να περιλάβει στη σύμβαση καταναλωτικής πίστης ορισμένα στοιχεία ουσιώδους σημασίας μπορεί να επισύρει την κύρωση της εκπτώσεώς του από το δικαίωμα εισπράξεως τόκων και εξόδων, εφόσον η παράλειψη αυτή δεν επιτρέπει στον καταναλωτή να εκτιμήσει το περιεχόμενο της συμβατικής δεσμεύσεώς του. Τούτο ισχύει στην περίπτωση των υποχρεωτικώς μνημονευόμενων στοιχείων, όπως είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), ο αριθμός και η περιοδικότητα των καταβολών στις οποίες πρέπει να προβεί ο καταναλωτής, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και οι απαιτούμενες από τον δανειστή εγγυήσεις και ασφάλειες.
ΠολΠρωτΑθ 334/2016 Προστασία καταναλωτών. Χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα. Μετατροπή ευρώ σε ελβετικό φράγκο. Συλλογική αγωγή δανειοληπτών. Ενεργητική νομιμοποίηση ενώσεων καταναλωτών. Στοιχεία ορισμένου αγωγής. Καταχρηστικοί Γ.Ο.Σ.. Διατύπωση και χρήση καταχρηστικών Γ.Ο.Σ.. Αρχή διαφάνειας. Ερμηνεία συμβάσεων.
ΟλΑΠ 13/2015 Έννοια του καταναλωτή στις τραπεζικές συμβάσεις.
ΠολΠρωτΞάνθης 23/2014 Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Συμβάσεις χορήγησης δανείων σε συνάλλαγμα (ελβετικό φράγκο) - Καταχρηστικότητα - Ακυρότητα όρου περί καταβολής της οφειλής σε ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία κατά την ημέρα καταβολής, λόγω ασάφειας της διαδικασίας προσδιορισμού του τιμήματος και των συνεπειών της και καθορισμός σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως αυτή ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου με συμπληρωματική ερμηνεία της σύμβασης (βλ. παρ.2, παρ. 6 και παρ. 7 εδ. ια', άρθρο 2 ν.2251/1994, όπως ισχύει, 200 ΑΚ) (Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με δάνειο σε ελβετικό φράγκο)
ΑΠ 912/2011 Πιστωτικά ιδρύματα.Ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε λόγω δανείου είτε από αλληλόχρεο λογαριασμό. Προσδιορισμός του ανωτέρω ύψους των τόκων που μπορούν να ζητηθούν νόμιμα με το καθεστώς του ν. 2789/2000 (αρ. 30), για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31/12/2000.
ΑΠ 652/2010 Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και βιβλιαρίων καταθέσεως. Καταχρηστικότητα. Είναι καταχρηστικοί οι όροι:
1. Χρέωσης κατόχου πιστωτικής κάρτας για ανάληψη μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ της ίδιας Τράπεζας
2. Χρέωσης ποσού 50 ευρώ ως έξοδα εξέτασης αιτήματος βεβαίωσης οφειλών και χρέωσης εφάπαξ δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων λόγω αοριστίας και υπέρμετρης χρέωσης σε περίπτωση μη έγκρισης (βλ. 961/2007 ΠΠρΑθ)
3. Χρέωσης σε ακίνητους λογαριασμούς και χρέωσης εξόδων τήρησης σε λογαριασμούς με μικρό υπόλοιπο
4. Καθορισμού κάθε φορά αριθμών ημερών δέσμευσης και μετάθεσης της έναρξης τοκοφορίας ποσών που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται από άλλο κατάστημα από αυτό που τηρείται ο λογαριασμός
5. Αποκλεισμού της ευθύνης της Τράπεζας για δόλο ή βαρειά αμέλεια, εφόσον πραγματοποιήσει πληρωμή σε μη δικαιούχο, πριν την ενημέρωση του κατόχου για απώλεια του βιβλιαρίου
6. Γνωστοποίησης της τροποποίησης συμβατικών όρων μέσω φυλλαδίων ή ανακοινώσεων στα καταστήματα.
Έγκυρος ο όρος για μεταβολή του συμβατικού επιτοκίου πιστωτικής κάρτας μέχρι και 200% του ποσού της διαφορας μεταξύ του παλαιού και του νέου επιτοκίου σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Βασικού Παρεμβατικού Επιτοκίου της ΕΚΤ.
ΠολΠρωτΑθ 7169/2010 Έννοια Καταναλωτή. Καταναλωτής είναι και ο έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις εκτός των επαγγελματικών του συναλλαγών, εφόσον δεν υπερβαίνει το πρότυπο του μέσου επενδυτη (με κριτήρια την ειδική γνώση και εμπειρία, τη συστηματική ενασχόληση και την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών).
ΕφΑθ 3956/2008 Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί οι όροι: α) προμήθειας στις κινήσεις λογαριασμών όταν υπερβαίνουν ένα όριο ανά μήνα β) προμήθειας στην κατάθεησ μετρητών υπέρ τρίτων που διατηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα και γ) πιβολής τόκου στο σύνολο του δανείο και όχι στο μέρος αυτού που αποδεσμεύεται.
ΠολΠρωτΑθ 961/2007 Συμβάσεις Πιστωτικών Καρτών. Έντυπα τράπεζας με τίτλο ¨ΌΡΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ¨. Βιβλιάρια κατάθεσης ταμιευτηρίου. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα. Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογική Αγωγή. Είναι καταχρηστικοί οι όροι πιστωτικών καρτών για αναδρομική χρέωση συμβατικών τόκων, για δικαίωμα μεταβολής συμβατικού επιτοκίου μόνο σε περίπτωση αυξήσεως του παρεμβατικού, για έξοδα ανάληψης μετρητών. Είναι καταχρηστικοί οι όροι τραπεζικών εντύπων για εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης, για χρεώσεις σε ακίνητους λογαριασμούς καταθέσεων. Είναι καταχρηστικοί οι όροι βιβλιαρίων καταθέσεων ταμιευτηρίου που προβλέπουν δικαίωμα της τράπεζας να διαφοροποιεί τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού, καθορίζουν κάθε φορά αριθμό ημερών δέσμευσης της διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας (valeur), που αποκλείουν την ευθύνη της τράπεζας για δόλο ή βαριά αμέλεια, αν αυτή πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο με βάση το χαμένο βιβλιάριο ή και με πλαστή υπογραφή, εξόδων τήρησης-παρακολούθησης και κινήσεων για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο εκείνου που ορίζει η τράπεζα, που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει τους όρους λειτουργίας του λογαριασμού και τις τυχόν επιβαρύνσεις του, γνωστοποιώντας τις αλλαγές μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή ανακοινώσεων που διατίθενται ή αναρτώνται στα καταστήματά της.
ΠολΠρωτΑθ 711/2007 Κατάλογος προμηθειών τράπεζας. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα. Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογική Αγωγή. Είναι καταχρηστικός ο όρος που κατά την κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου που αφορά ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή κατάθεση επιταγής στα ταμεία της τράπεζας, χρεώνει τον καταναλωτή με ποσό το οποίο προβλέπεται σε σχετικό κατάλογο προμηθειών. Είναι καταχρηστικός ο όρος χρέωσης προμήθειας κατάθεσης μετρητών υπέρ τρίτων με καταχώρηση ειδικών οδηγιών. Είναι καταχρηστικός ο όρος δανειακών συμβάσεων με τον οποίο προβλέπεται η κατάθεση του προϊόντος του δανείου σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη στην τράπεζα και η σταδιακή αποδέσμευση αυτού με την ταυτόχρονη όμως καταβολή τόκου εκ μέρους του οφειλέτη-καταναλωτή για το σύνολο του ποσού του δανείου και όχι για το μέρος αυτού το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του
ΑΠ 430/2005 Στεγαστικά Δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα Είναι καταχρηστικός ο όρος, κατά τον οποίο οι τόκοι υπολογίζονται με βάση το έτος 360 και όχι 365 ημερών, όπως και ο όρος για καταβολή αποζημίωσης από το δανειολήπτη, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, η οποία ορίζεται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα. Μη καταχρηστικός ο όρος περί μετακύλισης της εισφοράς του Ν. 128/1975 στον καταναλωτή. Αποδεικτική δύναμη των βιβλίων της Τράπεζας ως προς τα έξοδα του δανείου.
ΑΠ 147/2004 Δάνεια. Πιστωτικές κάρτες. Καταχρηστικές ρήτρες. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογική Αγωγή. Αν η παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/1997 γίνει μέσω ρητρών που περιλήφθησαν σε σύμβαση προμηθευτή και καταναλωτή, χωρεί η κατά το άρθρο 10 παρ. 9 του ν. 2251/1994 συλλογική αγωγή προς προστασία των συλλογικών συμφερόντων από κάθε παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου. Καταχώριση προμηθειών. Αποδεικτική δύναμη βιβλίων Τράπεζας. Προεξόφληση δανείου. Αποζημίωση. Ευθύνη εγγυητή.
ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και οι τόκοι υπερημερίας αποτελούν ιδιαίτερο είδος τόκων διάφορο από εκείνο των συμβατικών, μπορούν πλέον να ζητηθούν μόνο με αγωγή και όχι με την έκδοση διαταγής πληρωμής.
ΠολΠρωτΑθ 6774/2003 Καταχρηστικότητα Γ.Ο.Σ.. Γενικός όρος, που επιτρέπει στην τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό τόκο, με τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη, στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις), είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος, λόγω της αντίθεσης του στο άρθρο 2 παρ. 7 περ. ια του ν. 2251/1994.

Κορυφή


4. Ταξίδια / Τουρισμός

ECLI:EU:C:2017:523 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Ιουλίου 2017 (τέταρτο τμήμα) στην υπόθεση C-290/16 Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG κατά Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV: Το Δικαστήριο έκρινε ότι η επιβολή από την αεροπορική εταιρεία "Air Berlin" αυτοτελούς χρέωσης ύψους 25 ευρώ ανά επιβάτη και ανά κράτηση κατ' αποκοπή, προκειμένου για οικονομικές θέσεις, ως διαχειριστικά έξοδα, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την επιβίβαση, μπορεί να ελεγχθεί και να ακυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια ως καταχρηστικός Γενικός Όρος Συναλλαγών υπό την έννοια της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Η Οδηγία εφαρμόζεται και στις συμβάσεις αεροπορικών μεταφορών και, στο πλαίσιο αυτό, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν έξοδα διεκπεραίωσης στους καταναλωτές για την εκπλήρωση δικής τους υποχρέωσης, χωρίς αυτό να συνδέεται με την ελευθερία καθορισμού των αεροπορικών ναύλων. Το Δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή από τις αεροπορικές εταιρείες του πραγματικού ποσού των κάθε είδους τελών, φόρων, επιβαρύνσεων ή προσαυξήσεων, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας των τιμών, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 (Ε Ε L 293/3), όπως είναι υποχρεωτική και η ξεχωριστή αναγραφή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το τελικό αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στον αερομεταφορέα.

Κορυφή


5. Ευθύνη παραγωγού, ελαττωματικά προϊόντα, εξυπηρέτηση μετά την πώληση

ΑΠ 646/2011 Ευθύνη Παραγωγού - Χρηματοδοτική Μίσθωση. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2251/1994, ο παραγωγός-εισαγωγέας ευθύνεται για τη ζημία που συνδέεται με την αδικοπρακτική ευθύνη του (ηθηική βλάβη, ζημία σε άλλο προϊόν) και όχι με τη ζημία που προκαλείται από το ελάττωμα στο ίδιο το προϊόν, η οποία καλύπτεται από τις διατάξεις για την ενδοσυμβατική ευθύνη του εισαγωγέα-προμηθευτή. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του εκμισθωτή κατά του προμηθευτή στον μισθωτή δεν συντελείται με μόνο το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως χρηματοδοτικής μίσθωσης αλλά θα πρέπει αν αναφέρεται ρητά.
ΑΠ 731/2007 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Ανταλλακτικά (άρθρο 5 ν. 2251/1994). Υποχρέωση προμηθευτή να εξασφαλίσει την ύπαρξη των αναγκαίων για τη χρήση του προϊόντος ανταλλακτικών, ακόμη και όταν το προϊόν έχει πάψει να παράγεται, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του. Η μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις ανωτέρω παρεπόμενες από τη σύμβαση υποχρεώσεις, κατά κανόνα, συνιστά ελαττωματική, πλημμελή εκπλήρωση με ενδεχόμενες συνέπειες την υποχρέωση του προμηθευτή προς αποζημίωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή
ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού, ο οποίος απαλλάσσεται αν αποδείξει ότι η ελαττωματικότητα του προϊόντος δεν οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή συντήρησή του μέχρι την έξοδο αυτού από την επιχείρησή του ή ότι η ως άνω πλημμέλεια δεν οφείλεται σε δικό του πταίσμα ή σε πταίσμα των προστηθέντων του.
ΕφΘεσ 2052/1991 Προστασία καταναλωτών. Ο κατασκευαστής μαζικής βιομηχανικής παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων ευρείας καταναλώσεως προϊόντων ευθύνεται, κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις εάν προκληθεί ζημία σε καταναλωτή. Ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει την ελαττωματικότητα του προϊόντος κατά το χρόνο χρήσης.
ΕιρΛαρισ 164/2005 Προστασία Καταναλωτή. Πρατήριο καυσίμων. Πώληση και παράλληλη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Γενικοί όροι συναλλαγών. Η γραπτή αναγγελία ότι η διεύθυνση του καταστήματος δεν φέρει ευθύνη για ζημίες, που ενδεχομένως θα προκληθούν στο όχημα κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, αποτελεί καταχρηστικό όρο. Η δωρεάν παροχή της υπηρεσίας δεν αποτελεί λόγο άρσης της υπαιτιότητας. Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.
ΕιρΑμαρουσ 512/1997 Προστασία Καταναλωτή. Ευθύνη παραγωγού κατά το ν. 2251/1994. Ζημία από ελαττωματικό προϊόν. Στην έννοια του παραγωγού εμπίπτει και ο εισαγωγέας αντιπρόσωπος του.
ΕφΠατρ 1083/2001 Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος επιθέτοντας σ' αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα. Προσδιορισμός της ευθύνης του εισαγωγέα ως παραγωγού. Ο παραγωγός καθώς και ο εισαγωγέας προς πώληση του προϊόντος ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται από το ελαττωματικό προϊόν όχι όμως για ζημία του προκαλείται στο προϊόν του αυτό καθ' εαυτό εξ αιτίας του ελαττώματός του.

Κορυφή


6. Ευθύνη ΔΕΚΟ και παρόχων υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος

ΠολΠρωτΑθ 1101/2012 ΔΕΗ - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 περί Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε - Απαγόρευση ενσωμάτωσης του τέλους στο λογαριασμό του ηλ. ρεύματος.
ΜονΠρωτΑθ 248/2011 ΕΥΔΑΠ - Υπολογισμός του τέλους αποχέτευσης επί της αξίας συνήθους κατανάλωσης και όχι επί της αξίας του συνολικού όγκου διαρροής, σε περίπτωση αφανούς διαρροής στο δίκτυο ύδρευσης.
ΕφΛαρ 598/2006 ΔΕΗ - Ευθύνη από διακινδύνευση. Ζημία λόγω πυρκαγιάς από τη δημιουργία βραχυκυκλώματος σε μετασχηματιστή επιχείρησης, και υποχρέωση αποζημίωσης λόγω κυριότητας του δικτύου διανομής, πηγής ιδιαίτερων κινδύνων
ΕφΠατρ 523/2001 Εφαρμογή του ν. 2251/1994 και στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ΔΕΗ. Η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ως σύμβαση πωλήσεως πράγματος. Έλεγχος συμβατικών όρων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιώσεις καταναλωτή.
ΜονΠρωτΧαλκιδ 474/1993 Σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγγελία. Αξίωση. Η ΔΕΗ υποχρεούται σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε αντισυμβαλλόμενο της (θετική παροχή) και να μη διακόπτει την ηλεκτροδότηση, όσο διαρκεί η μεταξύ τους σύμβαση (μη αυτοτελής παρεπόμενη υποχρέωση προς παράλειψη).
ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 Προστασία καταναλωτή. Τηλεπικοινωνίες. ΟΤΕ. Χρέωση για αποτυχημένες κλήσεις. Έννοια προμηθευτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Ευθύνη παραγωγού, προϋποθέσεις.
ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων . Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων.
ΕφΑθ 3811/1998 Κινητή τηλεφωνία. Καταχρηστικότητα όρων σύμβασης, σύνδεσης με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 Προστασία καταναλωτών. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Καταχρηστικοί Γενικοί όροι συναλλαγών.
ΑΠ 1384/2009 ΕΛΤΑ - Πλημμελής εκπλήρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ηθική βλάβη. Υποχρέωση αποζημίωσης

Κορυφή


7. Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες, γιατροί, δικηγόροι

ΑΠ 1227/2007 Ιατρική ευθύνη για εξ αμελείας θάνατο ασθενούς. Κατανομή βάρους απόδειξης. Ο ασθενής που υπέστη βλάβη της υγείας του από πράξεις ή παραλείψεις ομάδας ιατρών οφείλει να αποδείξει την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, τη ζημία του και τον αιτιώδη σύνδεσμο αυτής με την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, όχι όμως και τη συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ο παρέχων τις ιατρικές υπηρεσίες πρέπει να αποδείξει, για να απαλλαγεί από την ευθύνη, είτε την ανυπαρξία παράνομης και υπαίτιας πράξεώς του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την πράξη του, είτε τη συνδρομή κάποιου λόγου επαγόμενου την άρση ή τη μείωση της ευθύνης του.
ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή των υπηρεσιών τους αποτελεί αντικείμενο της αγωγής κακοδικίας, που θεσπίζει το άρθρο 73 ΕισΚΠολΔ, που είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα, εκτός της. (Αντίθετη μειοψηφία). Αντισυνταγματικότητα όμως της διατάξεως του άρθρου 73 παρ. 5 του ΕισΚΠολΔ, εξ αιτίας του χρονικού σημείου που ορίζει την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως της αγωγής κακοδικίας.

Κορυφή


8. Συμβάσεις εξ αποστάσεως

ΠολΠρωτΑθ 3717/1996 Προστασία καταναλωτών. Αγορά εξ αποστάσεως. Έννοια παραπλανητικής διαφήμισης. Η διαφήμιση των προϊόντων με αγορά εξ αποστάσεως, είναι παραπλανητική, όταν από το περιεχόμενό της προκαλείται πλάνη στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και εξ αιτίας της οποίας επηρεάζεται αποφασιστικά η οικονομική τους συμπεριφορά, καθόσον δημιουργεί στους καταναλωτές την πεποίθηση ότι είναι δικαιούχοι μίας πρόσθετης παροχής μεγάλης αξία.

Κορυφή


9. Διαφημίσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προστασία ανηλίκων

ECLI:EU:C:2016:633 Υπόθεση C-310/15 Vincent Deroo-Blanquart κατά Sony Europe Limited: Αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως / Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Άρθρα 5 και 7 – Συνοδευόμενη με παρεπόμενες παροχές προσφορά – Πώληση υπολογιστή εξοπλισμένου με προεγκατεστημένα λογισμικά – Oυσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την τιμή – Παραπλανητική παράλειψη – Αδυναμία του καταναλωτή να αποκτήσει τον ίδιο τύπο υπολογιστή χωρίς λογισμικά
ΕφΑθ 5760/2001 Προστασία καταναλωτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Έννοια παιχνιδιού. Η προστασία των ανηλίκων από την ανήθικη και επικίνδυνη διαφήμιση. Το άρθρο 14 § 8 ν. 2251/1994 που απαγορεύει την τηλεοπτική διαφήμιση παιχνιδιών συγκεκριμένες ώρες, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στην κοινοτική νομοθεσία.
ΣτΕ (Επιτροπή Αναστολών) 218/2004 Προστασία καταναλωτών. Αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση. Επιβολή προστίμου από Υπουργό Ανάπτυξης κατ΄ εφαρμογή διατάξεων του ν. 2251/94 «προστασία των καταναλωτών» , με την αιτιολογία ότι διενεργούσε αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.

Κορυφή


10. Ενώσεις καταναλωτών – Συλλογική αγωγή

ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση.
ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές Η ρύθμιση που απαγορεύει την παιδική διαφήμιση μεταξύ της 7ης και της 22ης ώρας του εικοσιτετραώρου συνιστά μέτρο σύμφωνο με το σκοπό της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας που είναι η προστασία των ανηλίκων από την ανήθικη και επικίνδυνη διαφήμιση και δεν συνιστά παρέκκλιση από την αρχή της κοινοτικής πίστης.
ΠολΠρωτΡοδ 188/2002 Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικό προϊόν. Ο παραγωγός, ως κατασκευαστής του τελικού κινητού προϊόντος ή μέρους του ευθύνεται για κάθε ζημία από ελάττωμα του, άλλως ευθύνονται ο εισαγωγέας ή ο προμηθευτής. Μόνη η διάθεση εκ μέρους του παραγωγού μη ασφαλών προϊόντων, επειδή κατά την παραγωγή τους δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, δεν παρέχει ατομικό δικαίωμα για έννομη προστασία, μπορεί όμως να αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής αγωγής ένωσης καταναλωτών.
ΜονΠρωτΑθ 27080/1995 Προστασία καταναλωτών. Διαφήμιση. Παραπλανητική διαφήμιση. Ένωση καταναλωτών. Η ψευδής και παραπλανητική διαφήμιση που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών, δύναται να απαγορευτεί μετά από αίτηση της ένωσης καταναλωτών.

Κορυφή


11. N.3869/2010 - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

166/2011 ΕιρΑθ Ρύθμιση χρεών χαμηλόμισθου από πιστωτικές κάρτες (80.000 ευρώ σε 20.000) και απόφαση εκποίησης αγροτεμαχίων αξίας 15.000 ευρώ.
140/2011 ΕιρΑθ Ρύθμιση χρεών χαμηλόμισθου από πιστωτικές κάρτες (12.000 ευρώ).
ΜονΠρωτΑθ 5352/2010 Ρύθμιση χρεών χαμηλόμισθου από πιστωτικές κάρτες (12.000 ευρώ).

Κορυφή

© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)