Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου

Default Image

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου με στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν τον Καταναλωτή με την ιδιότητα του συνδρομητή/χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε αυξημένο αριθμό αναφορών καταναλωτών σχετικά με προβλήματα στην ταχύτητα του Διαδικτύου, ιδίως αποκλίσεις μεταξύ της υπεσχημένης και της πραγματικής ταχύτητας, καθώς και διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας. Μάλιστα η αύξηση των σχετικών αναφορών υπερδιπλασιάστηκε από το 2020 έως το 2021, έτη που η πανδημία λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εργασίας διεύρυνε την ανάγκη για αξιόπιστη και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2022. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα προ της πανδημίας έτη οι αναφορές των καταναλωτών επικεντρώνονταν στην αύξηση των παγίων και τα ζητήματα επιβάρυνσης σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας σύμβασης, ενώ από την πανδημία και έκτοτε οι αναφορές κατά μεγάλο ποσοστό επικεντρώνονται σε ζητήματα ταχύτητας και αξιοπιστίας του Διαδικτύου, συγκλίνοντας προς τους προβληματισμούς των καταναλωτών στην Ε.Ε..

Γενικές παρατηρήσεις:

1. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές αλλαγές στον Κανονισμό, όπως αυτές παρουσιάζονται στο εισαγωγικό κείμενο της ΕΕΤΤ, κρίνονται καταρχήν θετικά, ιδίως όσον αφορά στην υποχρεωτική καταγραφή των αποτελεσμάτων μετρήσεων μέσω των εφαρμογών ελέγχου της ταχύτητας που διατίθενται από τους παρόχους και τη δυνατότητα εξαγωγής τους από τους συνδρομητές. Ομοίως θετικά κρίνονται σε ό,τι αφορά αλλαγή των διαστημάτων ταχυτήτων που αναφέρονται από τους παρόχους στους χάρτες ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και παρουσίαση των σχετικών εκτιμώμενων ταχυτήτων στο γεωγραφικό χάρτη ανεξαρτήτως τεχνολογίας, τον καθορισμό της δομής της ενότητας που περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το Ανοιχτό Διαδίκτυο στους Όρους Χρήσης που δημοσιεύουν οι πάροχοι και τον ορισμό της διαφημιζόμενης ταχύτητας ώστε να μην είναι υψηλότερη από τη μέγιστη πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή (άρθρο 7, παρ. 16), ανάλογα με την τεχνολογία πρόσβασης.

2. Ωστόσο σημειώνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγονται συμβατικοί όροι που θα απέκλειαν ή/και θα περιόριζαν την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του τελικού χρήστη (καταναλωτή) έναντι του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περιπτώσεις όπου συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις (δηλαδή αποκλίσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε χειρότερη απόδοση) μεταξύ της μετρούμενης ταχύτητας στο Διαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους χρήσης της υπηρεσίας συνιστούν πλημμελή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης (βλ. Σχετικά και αιτιολογική σκέψη 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο).

3. Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την υποβολή του παραπόνου μέχρι την άσκηση του δικαιώματος αζήμιας καταγγελίας, σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν οι αρνητικές αποκλίσεις της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι ευρύ, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα της υπηρεσίας, ως εκ τούτου προτείνεται να συντμηθεί σε 15 ημέρες. Ειδικότερα, προτείνεται να προβλεφθούν συγκεκριμένα χρονικά όρια αποκατάστασης της απόκλισης, μετά τα οποία θα μπορεί ο συνδρομητής να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για σπουδαίο λόγο. Η Αρχή δέχεται πλήθος παραπόνων σχετικά με αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας διαδικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο πάροχος συνεχίζει να απαιτεί καταβολή του συνόλου του τιμήματος και να επιβάλει τέλος πρόωρης διακοπής σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.

 

Παρατηρήσεις κατ΄ άρθρο επί του κειμένου της Διαβούλευσης υπάρχουν στο πλήρες κείμενο.

 

    Συνεχίστε με τα παρακάτω

    There are no results for your selected search criteria.