Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
Εξωδικαστική ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.
Anchor Τίτλος
Out-of-court settlement of non-performing exposures in the context of the Code of Conduct under Law 4224/2013.
 • Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης στον Συνήγορο του Καταναλωτή είναι η μη επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη.
 • Σύμφωνα με την κοινή απόφαση ΚΥΑ 5921/19-1-2015, ΦΕΚ Β' 92, οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλουν στην Αρχή αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς εντός ενός (1) έτους από την έγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης των οφειλών στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας. Η ετήσια προθεσμία για την προσφυγή στον Συνήγορο του Καταναλωτή αρχίζει κατά περίπτωση από:
  • την επί αποδείξει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη από το δανειστή ότι κρίθηκε «μη συνεργάσιμος»,
  • την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαγωγής στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) του κεφαλαίου ΣΤ του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 ή ολοκλήρωσης της Διαδικασίας αυτής και
  • την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης επί της ενστάσεως. 
 • Τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του οφειλέτη προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης είναι:
  • Έντυπο τυποποιημένης κατάστασης οικονομικής πληροφόρησης που υποβλήθηκε από τον  οφειλέτη στο πιστωτικό ίδρυμα για την αξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης.
  • Επιστολές, έγγραφα και προτάσεις που ανταλλάχθηκαν μεταξύ οφειλέτη και πιστωτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο της διαδικασίας ρύθμισης.
  • Σε περίπτωση που ο οφειλέτης κρίθηκε «μη συνεργάσιμος», η σχετική έγγραφη ενημέρωση από το πιστωτικό ίδρυμα.
  • Τυχόν αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στη Δ.Ε.Ε. και η επ’ αυτής απάντηση του πιστωτικού ιδρύματος.
Λευκό Φόντο
0
Έντυπο Αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας
0
Τρόποι υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης
Anchor Τίτλος
Ways of submitting a request
 • Μέσω ηλ. ταχυδρομείου: Αποστολή της αίτησης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στη διεύθυνση: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
 • Ταχυδρομικά: Αποστολή της αίτησης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στη διεύθυνση:
  Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα. 
 • Αυτοπροσώπως: Στα γραφεία της Αρχής, Δευτέρα - Παρασκευή 09.30-13:00.
Λευκό Φόντο
0