Διασυνοριακές υποθέσεις ΕΚΚ Ελλάδας
Διαδικασία
Anchor Τίτλος
Procedure
  • Καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε σχέση με προϊόν ή υπηρεσία που προμηθεύτηκαν από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, διαφορετικό από τον τόπο διαμονής τους, απευθύνονται για την υποβολή αναφοράς στο Ε.Κ.Κ. που λειτουργεί στη χώρα τους.
  • Οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να υποβάλουν τις αναφορές τους στο Ε.Κ.Κ. Ελλάδας.
  • Οι καταναλωτές που διαμένουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στην Ισλανδία ή στο  Λιχτενστάιν και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν τις αναφορές τους στο Ε.Κ.Κ. της χώρας τους.
  • Η φιλική επίλυση μιας διαφοράς γίνεται σε συνεργασία του Ε.Κ.Κ. Ελλάδας με το αντίστοιχο Ε.Κ.Κ. του τόπου κατοικίας του καταναλωτή ή της έδρας του καταγγελλόμενου προμηθευτή.
Λευκό Φόντο
1