Υπηρετούμε την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους κατά προμηθευτών για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.

Πρόσφατα νέα μας
Τελευταίες Συστάσεις/ Πορίσματα
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
something

Εάν, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (του ν.4224/2013), τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφορά τους δύναται να επιλύεται εξωδικαστικά μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Διασυνοριακές υποθέσεις ΕΚΚ Ελλάδας
European Consumer Centres Network

Στην Ελλάδα, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή συγκαταλέγεται στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Πλατφόρμα ΗΕΔ
ODR platform

Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους προμηθευτές που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών που προέρχονται από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;