Υπηρετούμε την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών
Πρόσφατα νέα μας
Τελευταίες Συστάσεις/ Πορίσματα
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
something

Εάν, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (του ν.4224/2013), τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφορά τους δύναται να επιλύεται εξωδικαστικά μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Διασυνοριακές υποθέσεις ΕΚΚ Ελλάδας
European Consumer Centres Network

Στην Ελλάδα, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή συγκαταλέγεται στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Πλατφόρμα ΗΕΔ
ODR platform

Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους προμηθευτές που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών που προέρχονται από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;