Ταυτότητα
Τι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή;
Σκοπός ίδρυσης - Αποστολή
Anchor Τίτλος
About Consumer's Ombudsman

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε με τον ν.3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Μετά και την προσαρμογή (με την Κ.Υ.Α. 70330/2015 – Β’ 1421) της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/11/ΕΕ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών της Γενικής Γραμματείας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 της Οδηγίας, με την επιφύλαξη, βεβαίως, του ειδικού καθεστώτος και των ειδικών
ρυθμίσεων που τον διέπουν ως νομοθετικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή.

Λευκό Φόντο
0

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών ή αναφορών που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

0