Υποβολή Αναφοράς
Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφοράς

• Ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω ειδικής φόρμας και κατόπιν ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet.
• Για την καλύτερη λειτουργία της εφαρμογής, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις browser.

Λευκό Φόντο
1
Διαδικασία
 • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του κατόπιν σχετικής αναφοράς.
 • Ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Η αναφορά υποβάλλεται εντός ενός έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι ́ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά.
 • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών.
 • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί με απόφασή του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη, ασήμαντη ή ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.
 • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους στην Αρχή και να ενημερώνονται για τα αντεπιχειρήματα και τις απόψεις της άλλης πλευράς όπως για τυχόν εκθέσεις εμπειρογνωμόνων.
 • Τα μέρη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τη διαδικασία.
Λευκό Φόντο
1
Διαδικασία χειρισμού αναφορών
1
Έντυπο Αναφοράς
1
Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής αναφοράς
Anchor Τίτλος
Alternative ways of submitting a complaint
 • Ταχυδρομικά: Αποστολή της αναφοράς μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στη
  διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα.
 • Αυτοπροσώπως: Στα γραφεία της Αρχής, Δευτέρα - Παρασκευή 09.30-13:00.
 • Μέσω ηλ. ταχυδρομείου: Στη διεύθυνση grammateia@synigoroskatanaloti.gr .
Λευκό Φόντο
1