Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” έχει καθήκον εχεμύθειας για έγγραφα και στοιχεία, των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας και του χειρισμού αναφορών. Δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα και με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η Αρχή συλλέγει, τηρεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά τη δημόσια αποστολή της, με σεβασμό προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό:

  1. Λαμβάνει και διαβιβάζει φακέλους αναφορών στους προμηθευτές που καταγγέλλονται από τους καταναλωτές, καθώς επίσης έγγραφα και στοιχεία των υποθέσεων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης.
  2. Συνεργάζεται με άλλες Αρχές και Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων περί προστασίας καταναλωτών στην Ελλάδα ή επιλαμβάνονται, γενικότερα, θεμάτων που αφορούν τον καταναλωτή.
  3. Απευθύνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, αναζητώντας στοιχεία και πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υπό διερεύνηση καταναλωτικές διαφορές και συμβάλλουν στην επίλυσή τους.
  4. Ανακοινώνει την ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
  5. Ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα που περιέρχονται σε γνώση της και εμπίπτουν, ταυτόχρονα, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Η Αρχή δύναται να προχωρήσει και σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής έρευνας ή στατιστικής ανάλυσης, τηρώντας τις προϋποθέσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Επίσης, δύναται να δημοσιοποιεί τα Πορίσματα και τις Συστάσεις της, απαλείφοντας από τα σχετικά κείμενα κάθε προσωπικό ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο των καταναλωτών.

Προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Αρχή
Η Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που γνωστοποιούνται οικειοθελώς κατά την υποβολή των αναφορών. Τέτοια δεδομένα είναι, λόγου χάρη, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα που μπορεί να υποβληθούν ως συμπληρωματικά σε αναφορές, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο έχει συλλεχθεί σύμφωνα με την εκάστοτε νόμιμη προβλεπόμενη διαδικασία και κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση της εκάστοτε αναφοράς και την αποτελεσματική άσκηση των διαμεσολαβητικών της αρμοδιοτήτων.
Η Αρχή ενδέχεται να συλλέγει αρμοδίως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από άλλες δημόσιες Αρχές, οργανισμούς ή και τρίτους ιδιώτες.
Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών (πχ ευαίσθητων) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία, γίνεται είτε κατόπιν οικειοθελούς δημοσιοποίησης αυτών από τους καταναλωτές προς την Αρχή είτε κατά την εκπλήρωση καθήκοντος με βάση το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας
Η Αρχή δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε επιπλέον άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες, εκτός από αυτούς που νομίμως προβλέπεται, προκειμένου να διεκπεραιώσει την υπόθεσή σας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων ρυθμίζεται κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα “Εκκαθάριση Αρχείων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” του ΠΔ 55/2014 (ΦΕΚ Α' 91/14.04.2014).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται νομίμως η Αρχή, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης εναντίωσης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, παύει να είναι εφικτή η διαμεσολάβηση της Αρχής στη σχετική υπόθεση, η οποία κατά συνέπεια αυτομάτως αρχειοθετείται.

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Αρχή ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των τηρούμενων από την Αρχή δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στη διεύθυνση: dpo@synigoroskatanaloti.gr.
Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της επικοινωνίας με τον ΥΠΔ της Αρχής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία τυχόν αποσταλεί προς την ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση, η οποία δεν θα αφορά τον ΥΠΔ της Αρχής θα διαγράφεται άνευ ετέρου χωρίς να τύχει οιασδήποτε επεξεργασίας. Για την επικοινωνία με την Αρχή και δη για την υποβολή αναφορών, ο καταναλωτής και κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον οφείλει να ακολουθεί τις διαδικασίες που υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα της Αρχής και να απευθύνει την αλληλογραφία του προς τις ειδικώς ορισμένες για τους σκοπούς αυτούς ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την υποβολή καταγγελιών, σε περίπτωση εκτιμώμενης παραβίασης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) (www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Τηλ. 2106475600, E-mail: contact@dpa.gr).