Επιτυχής διαμεσολάβηση: Ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε αποζημίωση σε ασφαλισμένη της για γυναικολογική επέμβαση μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Η εταιρία καθυστερούσε την αποζημίωση επαναλαμβάνοντας την αξίωση να προσκομίσει η ασφαλισμένη εξέταση που δεν υφίστατο. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επεσήμανε ότι η εν λόγω πρακτική της εταιρίας ελέγχεται για αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Επιτυχής διαμεσολάβηση

Ασφαλισμένη υπέβαλε αναφορά κατά ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία καθυστερούσε να προβεί στην κάλυψη περιστατικού νοσηλείας γυναικολογικής επέμβασης επιμένοντας ότι για την αξιολόγηση του περιστατικού εκκρεμεί η εκ μέρους της ασφαλισμένης προσκόμιση συγκεκριμένης εξέτασης παρά την κατηγορηματική δήλωση της ασφαλισμένης ότι δεν υφίσταται η αιτηθείσα εξέταση, ενώ είχε υποβάλει στην ασφαλιστική εταιρία και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο Συνήγορος κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης επεσήμανε αφενός τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ασφαλιστικού Νόμου σύμφωνα με την οποία, “Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση” και αφετέρου ότι η επαναλαμβανόμενη αξίωση της ασφαλιστικής εταιρίας να προσκομίσει η ασφαλισμένη έγγραφο που δεν υφίσταται, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί από την άσκηση των συμβατικών της δικαιωμάτων ελέγχεται για αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάλεσε την εταιρία να τοποθετηθεί άμεσα εγγράφως επί του ασφαλιστικά καλυπτόμενου ή μη της ανακύψασας περίπτωσης αιτιολογώντας τη θέση της, οπότε η εταιρία δέχτηκε να καλύψει την ανακύψασα ασφαλιστική περίπτωση, ύψους 4.800 ευρώ.

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχτηκε την αναφορά ασφαλισμένης για τη μη καταβολή σε αυτήν από την ασφαλιστική εταιρία της του επιδόματος τοκετού, καθώς δεν υποβλήθηκε η ίδια σε διαδικασ

Ασφαλιστική εταιρία ενέμενε στην άρνησή της για κάλυψη της νοσηλείας της ασφαλισμένης της από 27.11.2019 έως 05.12.2019 λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου επικαλούμενη όρο του συμβολαίου με περίοδο αναμονής δώδεκα μηνών από την αρχική ημερομηνία της ασφάλισης για προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθ

Αποζημίωση ασφαλισμένης και τροποποίηση όρων ασφαλιστηρίου
συμβολαίου λόγω εφαρμοζόμενης από την εταιρία διάκρισης με βάση το φύλο κατά παράβαση του ν. 3769/2009

Καταναλώτρια προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», καταγγέλλοντας ότι ο ανήλικος γιός της κατά το ταξίδι του με πλοίο από την Άνδρο προς τη Ραφήνα, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, απώλεσε την αποσκευή του.

Επιβάτης πτήσης από Αθήνα με προορισμό την Κοζάνη απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, ζητώντας τη βοήθεια και την παρέμβασή της, με ειδικότερο αίτημα την αποζημίωσή του σύμφωνα με τον Κανονισμό 261/2004 λόγω πεντάωρης καθυστέρησης άφιξης στον πρ