Νέα απαντητική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τη ρήτρα (τιμαριθμικής) αναπροσαρμογής στις τηλεπικοινωνίες

Default Image

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υπ’ αριθ. πρωτ. 20032/2023 εκτενή και λεπτομερέστατη απάντησή σας επί του υπ’ αρ. πρωτ. 37079/2023 εγγράφου μας σχετικά με το ζήτημα της επιβολής ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις συμβάσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να αναφερθούμε σε δύο σημαντικά κατά την άποψή μας σημεία.

Κατά πρώτον στο γεγονός ότι ο Κανονισμός Γενικών Αδειών (ΚΓΑ) απαγορεύει την εκ των υστέρων μονομερή από τον πάροχο παρέμβαση και τροποποίηση των συμβατικά συμφωνημένων χρεώσεων. Αυτή ακριβώς η γνωστή σε όλους μας απαγόρευση, που εξυπηρετεί θεμελιωδώς την ασφάλεια των συναλλαγών, θεωρούμε ως Συνήγορος του Καταναλωτή ότι δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Δεν χωρεί καμία «έκπτωση» εν προκειμένω ούτε υπό τη μορφή επιβολής ρήτρας “τιμαριθμικής αναπροσαρμογής”.

Οι σχετικοί λόγοι που τεκμηριώνουν την παραπάνω ακλόνητη άποψή μας έχουν εκτενώς αναλυθεί όχι μόνον στο ανωτέρω υπ’ αριθ. πρωτ. 37079/2023 έγγραφο μας, αλλά, κυρίως, στις υπ’ αριθ. πρωτ. 33689/13.07.2023 έγγραφες απόψεις που ως Αρχή καταθέσαμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του ΚΓΑ, των οποίων επίσης έχετε λάβει γνώση. Κρατούμε, λοιπόν, το συγκεκριμένο σημείο της απάντησής σας, διότι η επίμαχη προτεινόμενη τροποποίηση του ΚΓΑ θίγει αυτήν ακριβώς τη θεμελιώδη απαγόρευση, πλήττοντας την ασφάλεια των συναλλαγών στον πυρήνα της, καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

Το έτερο σημαντικό σημείο είναι η εκ μέρους σας αναγνώριση ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πράγματι στις ακριβότερες χώρες στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τον τελικό καταναλωτή. Όπως έχουμε ήδη υπογραμμίσει με βάση τα δημόσια και διαθέσιμα στο ευρύ κοινό στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας είναι η 2η ακριβότερη στην Ε.Ε.

Το, δε, γενικότερο πρόβλημα ακρίβειας που με την απάντησή σας θίγετε, αλλά και η έξαρση που παρουσιάζει και σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως στον κλάδο της ενέργειας, είναι ασφαλώς γνωστό σε όλους όσοι το βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, εκτός από την κοινωνία, την κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές, το ζήτημα αυτό απασχολεί έντονα και τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος εξ αντικειμένου δέχεται το πρώτο κύμα των συνεπειών της αποσταθεροποίησης και των αρρυθμιών ενός εκάστου τομέα της αγοράς.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον κλάδο της ενέργειας, επειδή διερωτάσθε ποιες υπήρξαν οι ενέργειές μας, το σύνολο των παρεμβάσεών μας είναι δημοσιευμένες και ευχερώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές. Στην περίπτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ενέργειας, όπου ανέκυψαν πλείστα φαινόμενα αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας κατά την εφαρμογή της από τους παρόχους, επιφέροντας την επιβολή καταχρηστικών χρεώσεων και μείζονα, κατ’ επέκταση, κοινωνικά προβλήματα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χειριστήκαμε χιλιάδες υποθέσεις και συντάξαμε εκατοντάδες πορίσματα-συστάσεις, πολλές εκ των οποίων δημοσιεύσαμε και κοινοποιήσαμε προς κάθε αρμόδιο αποδέκτη μεταξύ των οποίων και η Ρυθμιστική Αρχή που έχει την εποπτεία του κλάδου. Στο αποκορύφωμα, δε, των ενεργειών μας, ενημερώσαμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η Κυβέρνηση μερίμνησε για την αναστολή της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής και, παράλληλα, εισήγαγε την επιδότηση των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα η κατάσταση, έστω προσωρινά, να εξομαλυνθεί.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε για κάθε τομέα της αγοράς, όπου διαπιστώνουμε ότι θίγεται το δημόσιο συμφέρον, η ισορροπία της αγοράς και τα δικαιώματα των καταναλωτών (όπως, φερ’ ειπείν, στη γνωστή στην Αρχή σας περίπτωση των πενταψήφιων αριθμών πολυμεσικής πληροφόρησης αυξημένης χρέωσης). Όπου, δε, μας δίνεται η σχετική δυνατότητα, καταθέτουμε τις προτάσεις μας και σε δημόσιες διαβουλεύσεις, επιχειρώντας την ουσιαστική συμβολή στην τελική διαμόρφωση νομοθετικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στην προστασία των πολιτών-καταναλωτών. Προκρίνουμε την πρόληψη του προβλήματος από την εκ των υστέρων θεραπεία έστω και αν οι απόψεις και οι ενέργειες μας μπορεί να παρερμηνευθούν ως κινήσεις εντυπωσιασμού.

Κύριε Πρόεδρε,

Είμαστε βέβαιοι ότι θα κρατήσετε την ουσία των παρεμβάσεών μας και θα μεριμνήσετε ώστε να μην εισαχθεί η τροποποίηση περί ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στον ΓΚΑ, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και το δημόσιο συμφέρον.

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια τόνερ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιότητας