Έως τις 31-3-2023 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

Default Image

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2023 Αριθ. Πρωτ. :9133

Μετά την έκδοση της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α ́76) και της με αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ 5432/27-1-2023 απόφασης στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου COVID-19 και με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, των προμηθευτών αλλά και των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” κατά το χρονικό διάστημα, από 1.03.2023 μέχρι 31.03.2023 η επικοινωνία με την Αρχή θα γίνεται ως εξής:

Οι καταναλωτές θα εξυπηρετούνται καθημερινά μεταξύ 9.30 και 13.00, διατυπώνοντας τα αιτήματα ή τα ερωτήματά τους τηλεφωνικά, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός εντός του χώρου της Αρχής, έχοντας βεβαίως τη δυνατότητα αποστολής και email οποτεδήποτε στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@synigoroskatanaloti.gr.

Καταναλωτές που έχουν ήδη υποβάλλει αναφορά και επιθυμούν να τη συζητήσουν εκτενέστερα με τον χειριστή στο πλαίσιο επίσκεψής τους στα γραφεία της Αρχής, αφού προηγουμένως έχουν εξαντλήσει τα εξ αποστάσεως μέσα επικοινωνίας, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα τηλεφωνικά (2106460629) ή με email (grammateia@synigoroskatanaloti.gr) για τον καθορισμό ραντεβού συνάντησης.

Oι δικηγόροι θα εξυπηρετούνται μεταξύ 9.30 και 14.00.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Προς: Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Περιφερειακών Ενοτήτων
Θέμα: Τροποποίηση του ν. 2251/1994 για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού

Αφορούν κατά περίπτωση (ενός ή περισσότέρων των προμηθευτών) στις εξής διαπιστωθείσες συμπεριφορές που αντιβαίνουν στην καταναλωτική νομοθεσία: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητ