Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση της 12ης Ιουνίου 2023 σχετικά με την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια Ηλεκτρικής ενέργειας σε Μικρούς Πελάτες, κατά το άρθρο 23 του ν. 4001/2011

Default Image

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εδώ και χρόνια έχει εντοπίσει και επισημάνει τόσο προς τη ΡΑΑΕΥ όσο και προς τα αρμόδια Υπουργεία σημαντικότατα ζητήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων στην προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών, στον τρόπο σύναψης των συμβάσεων προμήθειας και στο περιεχόμενο τους. Σε ό,τι αφορούσε μάλιστα την ρήτρα αναπροσαρμογής διαπιστώσαμε ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με τον νόμιμο και διαφανή καθορισμό της , τόσο σε σχέση με τη γνωστοποίηση της ύπαρξης της αναπροσαρμογής όσο και με τη μέθοδο υπολογισμού της., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ (βλ. υπ' αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΑΕΥ).

Εντοπίσαμε περιπτώσεις Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπου δίνονταν προφορικά ή ακόμη και δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (!) παραπειστικές διαβεβαιώσεις σε καταναλωτές περί δήθεν μη ύπαρξης ρητρών στις συμβάσεις τους. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου οι ρήτρες δεν εμφανιζόταν στο Τιμολόγιο Προμήθειας ή όπου ο καθορισμός- υπολογισμός τους ήταν αδιαφανής καθώς συσχετιζόταν με μεγέθη των οποίων το τελικό γινόμενο δεν μπορούσε κανείς να επαληθεύσει, σε αντίθεση με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ περί ύπαρξης ενός μόνο μεγέθους της αγοράς, σαφώς ορισμένου, εύκολα αναγνωρίσιμου, και επαληθεύσιμου, μη υποκείμενου σε εκκαθάριση.

Περαιτέρω, επισημάναμε έγκαιρα την όξυνση του προβλήματος λόγω της πρακτικής της εκπροσώπησης Πελατών χωρίς την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης Προμήθειας, καθώς η ανάληψη της εκπροσώπησης σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν ακόμα και με τηλεφωνική μόνο επικοινωνία.

Η Αρχή μας, εντοπίζοντας τα ανωτέρω από πολύ νωρίς, έχει εκδώσει εκατοντάδες σχετικές Συστάσεις τις οποίες κοινοποίησε στη ΡΑΑΕΥ και τα αρμόδια Υπουργεία ενώ ενημέρωσε για την κατάσταση την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στις 23/06/2022.

Λίγες ημέρες αργότερα, κατατέθηκε από την Κυβέρνηση και ψηφίστηκε η τροπολογία για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, την υποχρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να δημοσιοποιούν τη χρέωση ενέργειας (Ευρώ ανά κιλοβατόρα) για τον επόμενο μήνα και άλλες σχετικές διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια, η ΡΑΑΕΥ προχώρησε στην έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες, σε συνδυασμό με τον υπάρχον πλαίσιο, αυτό του Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, διαμορφώνουν ένα λεπτομερές πλαίσιο λειτουργίας.

Όμως παρά το κανονιστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, οι προμηθευτές Ηλ. Ενεργειας δεν το εφαρμόζουν πάντοτε, αλλά κατά το δοκούν ερμηνεύουν ειδικά τις κανονιστικές πράξεις της ΡΑΑΕΥ ως “γενικές κατευθύνσεις” προς τις οποίες διατηρούν την επιλογή να μην συμμορφώνονται εάν αυτό δεν εξυπηρετεί την τιμολογιακή πολιτική τους ή τις πρακτικές πωλήσεων που εφαρμόζουν. Την μη αποδεκτή αυτή απάντηση έχει κατ' επανάληψιν λάβει από τις νομικές υπηρεσίες κάποιων προμηθευτών και προς επίρρωσιν της θέσεως αυτής που υιοθετούν, η μη συμμόρφωσή τους μέχρι σήμερα δεν έχει επιφέρει οιαδήποτε κύρωση ή άλλη συνέπεια από την αρμόδια προς τούτο Αρχή. Το μείζον ζήτημα εν προκειμένω και ιδίως ενόψει λήξεως της περιόδου “χάριτος”, που διανύθηκε με ρυθμίσεις διαφανείς και υπέρ των καταναλωτών λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, δεν είναι να διατυπωθούν από την ΡΑΑΕΥ και άλλες “γενικές κατευθύνσεις”, αλλά πρωτίστως να διασφαλιστεί η τήρηση των κανονιστικών ρυθμίσεων από τους Προμηθευτές. Ασφαλώς και απαιτείται επικαιροποίηση των διατάξεων και προς τούτο συνεισφέρουμε τις προτάσεις μας, αλλά κυρίως χρειάζεται αυτές να εφαρμοστούν. Πρέπει συνεπώς να γίνει ότι απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ και οι σχετικές ρυθμίσεις θα τύχουν εφαρμογής.

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια τόνερ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ