Τροποποίηση του ν. 2251/1994 - Κατάργηση των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού

Default Image

Προς: Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Περιφερειακών Ενοτήτων
Θέμα: Τροποποίηση του ν. 2251/1994 για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 5019/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και άλλες επείγουσες διατάξεις. » (ΦΕΚ Α' 27/14-02-2023 ), καταργείται το άρθρο 11 του ν.2251/1994 που αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού.

Με την παρούσα παρακαλούμε να προβείτε στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας των εκκρεμών υποθέσεων των επιτροπών, την ενημέρωσή μας καθώς και την αποστολή των στατιστικών στοιχείων σχετικά με το έργο των Ε.Φ.Δ. για το έτος 2022, εφόσον δεν μας τα έχετε ήδη αποστείλει.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης

Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Αφορούν κατά περίπτωση (ενός ή περισσότέρων των προμηθευτών) στις εξής διαπιστωθείσες συμπεριφορές που αντιβαίνουν στην καταναλωτική νομοθεσία: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητ