Υπέρογκες χρεώσεις καταναλωτών κατά την αλλαγή Προμηθευτή λόγω μη ελέγχου και διόρθωσης των καταναλώσεων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Default Image

Επιστολή προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη μη διόρθωση υπέρογκων καταναλώσεων

Με την παρούσα θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί σημαντικό αριθμό καταναλωτών, όπως προκύπτει από τις υποθέσεις που χειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή.

Όπως γνωρίζετε, η Αρχή μας δέχεται αναφορές καταναλωτών σχετικά με την έκδοση λογαριασμών επί ιδιαίτερα αυξημένων και προφανώς λανθασμένων καταναλώσεων χιλιάδων κιλοβατωρών για λίγες μόνο ημέρες κατανάλωσης. Το φαινόμενο αυτό, που παρουσιάζεται, συνήθως, κατά τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή Ηλ. Ενέργειας, προκαλεί σημαντική οικονομική ζημία στους καταναλωτές, λόγω της κλιμακωτής τιμολόγησης της κατανάλωσης.

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε διαπιστώσει ότι η εταιρεία σας, αντί να προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο και διόρθωση των καταναλώσεων αυτών, όπως ορίζει με σαφήνεια η κείμενη νομοθεσία, συστηματικά αρνείται να εκτελέσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

Η Αρχή μας, εκδίδει έγγραφες Συστάσεις προς την εταιρεία (βλ. ενδεικτικά συνημμένη έγγραφη Σύσταση), καλώντας την να προβαίνει στην νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων της και ιδίως:

α) Στον έλεγχο της κάθε μέτρησης κατά την καταχώριση αυτής στο μηχανογραφικό σύστημα.

β) Στον μεταγενέστερο έλεγχο της μέτρησης μετά από σχετικό αίτημα του καταναλωτή, σύμφωνα με το ιστορικό κατανάλωσης της παροχής και

γ) στον αναλογικό επιμερισμό της κατανάλωσης ανάμεσα στον παλαιό και τον νέο Προμηθευτή.

Η εταιρεία σας, δεν κάνει δεκτές τις ως άνω έγγραφες Συστάσεις της Αρχής, αρνούμενη να αναγνωρίσει την υποχρέωση της για εκτέλεση του σχετικού έργου, επικαλούμενη λάθη στην καταχώριση των ενδείξεων από τους Προμηθευτές.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, τυχόν λάθη των Προμηθευτών δεν απαλλάσσουν τον Διαχειριστή του Δικτύου από την υποχρέωση εκτέλεσης των ιδιαίτερα κρίσιμων καθηκόντων του Διαχειριστή του Δικτύου, τα οποία αφορούν σε αυτόν ακριβώς τον τελικό έλεγχο των μετρήσεων και την προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες χρεώσεις λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων των ενδείξεων.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κατά τη συνεργασία μας με την εταιρεία σας διαχρονικά και τα οποία δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Αρχής καθώς και την ορθή εξυπηρέτηση των καταναλωτών, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματα τους:

Την ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση αποστολής των απαντήσεων εκ μέρους της εταιρείας σας επί των αναφορών, η οποία συνήθως υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σημειώνουμε μάλιστα στο σημείο αυτό το γεγονός ότι σε 38 αναφορές το 2022 δεν λάβαμε καν απάντηση, με την συγκεκριμένη τάση το 2023 να είναι αυξητική. Η περιορισμένη αυτή ανταπόκριση σας δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στους καταναλωτές, όταν η εταιρία δε συμβάλλει όπως υποχρεούται στην προσπάθεια να διαλευκανθεί μια καταγγελία και εν συνεχεία στην συμβιβαστική επίλυσή της.

Σημειωτέον ότι οι έγγραφες απαντήσεις επί των αναφορών αποστέλλονται από τα κατά τόπους καταστήματά της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει κεντρικός συντονισμός.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει ως αποτέλεσμα:

α) για παρόμοια προβλήματα να λαμβάνουμε διαφορετικές τοποθετήσεις της εταιρείας,

β) οι συστάσεις μας για λανθασμένες πρακτικές υποκαταστημάτων σας απαντώνται από τα ίδια τα υποκαταστήματα, που τις εφαρμόζουν.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας σχετικά με την επίλυση των αναφερθέντων ζητημάτων τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ομαλή λειτουργία της αγοράς Ενέργειας.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Προκηρύσσουμε προς πλήρωση τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ως εξής:

Επιπέδου Διεύθυνσης:

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Επιπέδου Τμήματος: