Δημοσιοποιούνται εννέα (9) Έγγραφες Συστάσεις - Πορίσματα της Αρχής που δεν έγιναν αποδεκτές ούτε εν μέρει από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Default Image

Αφορούν κατά περίπτωση (ενός ή περισσότέρων των προμηθευτών) στις εξής διαπιστωθείσες συμπεριφορές που αντιβαίνουν στην καταναλωτική νομοθεσία: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητική Ενημέρωση - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου - Παράνομος Καθορισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής - Παράνομη επιβολή Ρήτρας Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης (αρθρα 16 17 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες υπ. αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ άρθρο 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας άρθρα 3β. επ. και 9γ επ. ν. 2251/1994).

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αναφορών δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 ώρα 22:00 έως Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 ώρα 9:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών της Γενικής

Με απέραντη θλίψη και ανείπωτη οδύνη, η Αρχή και όλο το προσωπικό αποχαιρετούν τη Μ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών με στόχο πάντα την κατά το δυνατό αποτελεσματική προστασία του Καταναλωτή, υπό την ιδιότητα