Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022

Default Image

Θέμα: Συνεδρίαση ΕΣΚΑ 12.09.2022

Σε απάντηση του από 28.7.2022 ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας σας, προτείνουμε τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022.
1. Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητική ενημέρωση από προμηθευτές.
2. Διαδικτυακές απάτες και προστασία καταναλωτών στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.
Αναβάθμιση συστημάτων και λογισμικού ασφαλείας των τραπεζών.
3. Υπέρογκες χρεώσεις με αφανείς διαρροές ύδατος.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Προκηρύσσουμε προς πλήρωση τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ως εξής:

Επιπέδου Διεύθυνσης:

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Επιπέδου Τμήματος: