Σύσταση - Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία - Χρήση καταχρηστικού Γενικού Όρου Συναλλαγών - Μονομερής αύξηση ασφαλίστρων διαρκούσης της σύμβασης ασφαλίσεως - Η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο ορισμένο στο συμβόλαιο, καθώς και οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο της αναπροσαρμογής - Παράλειψη προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του ασφαλισμένου για την αύξηση των ασφαλίστρων, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 (αρ. Πρωτ. 3229)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από ... αναφοράς του κ. ... (αριθμ. πρωτ. εισερχ. .../...), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την ..., διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την ...2008 την αναφορά του κ. ..., στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ .... Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του, ο καταναλωτής καταγγέλλει την ασφαλιστική του εταιρία Χ για υπερβολική, καταχρηστική και αυθαίρετη μονομερή αύξηση των ασφαλίστρων κατά 30% για το χρονικό διάστημα από την 12η Απριλίου 2008 έως την 12η Απριλίου 2009 του υπ’ αριθμ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου του για βασικό πρόγραμμα υγείας που έχει συνάψει ο ίδιος ως συμβαλλόμενος με την εταιρία και με ασφαλισμένα μέλη τον ίδιο, τη σύζυγο και τον ανήλικο υιό του και ζητάει την ανάκληση της αύξησης αυτής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω