Έγγραφη Σύσταση-Πόρισμα προς Τράπεζα: Παράνομη χρέωση επιπλέον συμβατικών τόκων σε δάνειο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αρχή διαφάνειας (αρ. Πρωτ. 3994)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04) με τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε τις αναφορές των Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ με αίτημα την απαλλαγή τους από τη χρέωση τόκων ''περιόδου χάριτος'' σε ... προσωπικά δάνεια ... που είχαν λάβει από την καταγγελλόμενη Τράπεζα. Επρόκειτο για τόκους που είχαν γεννηθεί από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου ... και δεν είχαν υπολογισθεί στις ... δόσεις των δανείων τους, ενώ η χρέωσή τους τούς κοινοποιήθηκε είτε κατά τη λήξη του δανείου τους είτε κατά τη διάρκεια αυτού και πάντως μετά την πάροδο αρκετών ετών από τη λήψη του. Τα ποσά αυτά κυμαίνονταν από 28 ευρώ έως 221 ευρώ αναλόγως του ποσού του δανείου, του ύψους του επιτοκίου του καθενός και .... Ο σχετικός όρος που προβλέπεται στη σύμβαση, αποτελεί Γενικό Όρο Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) και συνεπώς υπάγεται καταρχήν σε έλεγχο ένταξης κι εν συνεχεία σε έλεγχο κύρους του περιεχομένου του βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3587/2007 (ΦΕΚ Α ́152).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω