Σύσταση-Πόρισμα προς Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων: Καταχρηστικοί όροι συναλλαγών. ’ρνηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού (αρ. Πρωτ. 5705)

Θέμα: Πόρισμα – Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Σχετ.: Η υπ’ αριθ. Πρωτ. ................. αναφορά του “Ψ αναφέροντα” στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259), όπως ισχύει τροποποιημένος, με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ του “Ψ αναφέροντα” και της “Χ αναφερόμενης”, σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι ύστερα από γνώση και ενδελεχή έλεγχο των σχετικών περιστατικών, όπως τα εμπλεκόμενα μέρη τα παρουσίασαν ενώπιόν μας, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Ιστορικό και περιστατικά της υπόθεσης

Ο αναφέρων προκατέβαλε στις 24-4-2010 στην αναφερόμενη (που διατηρεί Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμένων) ποσόν 1311,93 ευρώ έναντι υπηρεσιών φροντίδας που επρόκειτο να παρασχεθούν στην υπερήλικη θεία του κατά την επόμενη μηνιαία περίοδο (έως 23-5-2010).

Λόγω του θανάτου της θείας του δύο ημέρες μετά την καταβολή των χρημάτων (στις 26-4- 2010), ο αναφέρων αξίωσε από την αναφερόμενη την επιστροφή ποσού 1180,73 ευρώ, το οποίο κατά τους υπολογισμούς του αντιστοιχεί στις μη εξ αυτού του λόγου παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Η αναφερόμενη αρνήθηκε να ικανοποιήσει την ως άνω αξίωση του αναφέροντα, προβάλλοντας ως βασικούς αιτιολογικούς λόγους:

(α) Τον υπ’ αριθ. 10 όρο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της με τον αναφέροντα, σύμφωνα με τον οποίο: «Χρήματα που εισπράχθηκαν με απόδειξη της εφορίας για τρέχοντα μήνα ή για προκαταβολή δεν επιστρέφονται, μη εξαιρουμένης, ο μη γένοιτο, της περίπτωσης του θανάτου ή ανωτέρας βίας», και

(β) Την εταιρική της μορφή (Ε.Π.Ε.), η οποία, ως ισχυρίζεται, δεν της επιτρέπει για λόγους νομιμότητας την έκδοση αποδείξεων επιστροφής χρημάτων, επικαλούμενη μάλιστα προς επίρρωση τούτου του ισχυρισμού της και επώνυμες μαρτυρίες υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (εφοριακών και υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) που κατά το παρελθόν έχουν διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους στα βιβλία της.

Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε ερώτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να τού γνωρίσουν εάν από φορολογικής άποψης ο ανωτέρω ισχυρισμός της αναφερόμενης περί μη δυνατότητας έκδοσης αποδείξεων επιστροφής χρημάτων αληθεύει, πράττοντας τοιουτοτρόπως στο πλαίσιο της εκ του άρθρου 4, παρ. 11 του ν. 3297/2004 σχετικής πρόβλεψης και, κυρίως, με γνώμονα την αντικειμενική και αμερόληπτη εξέταση της υπόθεσης.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω