Σύσταση προς εταιρεία ταχυμεταφορών: Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη λόγω καταστροφής του περιεχομένου express ταχυδρομικών αποστολών (αρ.Πρωτ. 487)

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ’ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.
Σχετ.:
(1) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3880Α/3-10-2008 αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
(2) Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/9233/9-12-2008 διαβιβαστικό έγγραφό μας προς τη Χ αναφερόμενη επιχείρηση.
(3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/893/13-2-2009 απαντητικό έγγραφο της Χ αναφερόμενης επιχείρησης. 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε στις 13-2-2009 το έγγραφο της Χ αναφερόμενης επιχείρησης, που αποτελεί απάντηση στις αιτιάσεις του καταγγέλλοντος, σε συνδυασμό με τις από 9-12-2008 επισημάνσεις που έκανε η υπηρεσία μας.

Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο εν θέματι απαντητικό έγγραφο, έχοντας λάβει επαρκή και ικανοποιητική γνώση των περιστατικών, καθώς και του αιτήματος που έχει διατυπώσει προς ικανοποίηση ο Ψ αναφέρων, επίσης με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει η φιλική διευθέτηση της ανακύψασας καταναλωτικής διαφοράς, και ακόμη συνυπολογίζοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία συνάντηση ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της καταγγελλόμενης εταιρείας με σκοπό τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κρίνει ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και κατόπιν κοινοποίηση σχετικού πορίσματός του προς τα εμπλεκόμενα μέρη, δίχως να κρίνεται αναγκαία προηγουμένως η πραγματοποίηση συνάντησής τους στα γραφεία της Αρχής.

Α. Ιστορικό και περιστατικά της υπόθεσης

Στις 27-8-2008, ο Ψ αναφέρων ανέθεσε στη Χ αναφερόμενη έναντι τιμήματος 29,39 ευρώ την ταχυμεταφορά της αποστολής του (ένα πουκάμισο αξίας 270 ευρώ), με παραλήπτη την εταιρεία .......... στην (πόλη) της (χώρα). Ο Ψ αναφέρων ενημέρωσε κατόπιν την εταιρεία που ανέλαβε την ταχυμεταφορά ότι το περιεχόμενο αυτής είχε καταστραφεί, όπως τον ενημέρωσε ο παραλήπτης της αποστολής.

Για τον λόγο αυτό, ο αναφέρων ζήτησε να αποζημιωθεί από τη Χ αναφερόμενη τόσο για τη συνολική αξία του πουκαμίσου όσο και για το τίμημα της ταχυμεταφοράς, ήτοι να λάβει το ποσόν των 299,39 ευρώ. Η εταιρεία, ωστόσο, έκρινε ότι το προς αποζημίωση ποσόν που πρέπει να καταβληθεί στον διαμαρτυρόμενο πελάτη της είναι 100 ευρώ.

Κατόπιν τούτων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε στις 3-10-2008 την αναφορά του Ψ αναφέροντα, στην οποία δόθηκε ο αριθ. πρωτ. 3880/3-10-2008. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/9233/9-12-2008 έγγραφό μας διαβιβάσαμε την αναφορά αυτή στην καταγγελλόμενη, από την οποία ζητήσαμε να εκθέσει τις απόψεις της, όπως και να προβεί στη διατύπωση κάποιας νέας, βελτιωμένης πρότασης προς τον σκοπό της συμβιβαστικής επίλυσης της ερευνώμενης καταναλωτικής διαφοράς. Η καταγγελλόμενη απέστειλε ακολούθως στην υπηρεσία μας το από 11-2-2009 (αριθ. πρωτ. Α/893/13-2-2009) έγγραφό της, με το οποίο εμμένει στην αρχική της πρόταση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω