Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία παροχής αερίου σχετικά με την αποστολή εξωδίκων για την ενημέρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Καθορισμός προϋποθέσεων (βλ ΑΚ 343, 345, 288) (αρ. Πρωτ. 11783)

ΘΕΜΑ: Αναφορά της κ. ..., (αρ. πρωτ. εισερχ. 7755/26-03-2013).
Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 26 Μαρτίου 2013 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 7755/26-03-2013) της κ. ........., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') σχετικά με τη χρέωση εξόδων εξωδίκου προσκλήσεως, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και έχοντας υπόψη:

α) τη νομιμότητα της ουσιαστικού δικαίου αξίωσης αποζημίωσης για την πραγματοποίηση εξόδων για την είσπραξη της οφειλής (343, 345 ΑΚ),

β) τις επιταγές της καλής πίστης, ιδίως σχετικά με τα όρια επιδίωξης των ατομικών συμφερόντων και την προστασία των εννόμων αγαθών του άλλου μέρους της ενοχικής σχέσης (βλ. ΑΚ 288 και ΚΠολΔ 189 σχετικά με την πραγματοποίηση εξωδίκων εξόδων από υπερβολική πρόνοια)

γ) το γεγονός ότι η καταναλώτρια ενημέρωσε την εταιρεία σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπιζε κατά την εκκαθάριση της εκμίσθωσης του ακινήτου της υπό κρίση παροχής και αιτήθηκε παράταση χρόνου για την καταβολή της οφειλής (29-03-2012)

δ) το γεγονός ότι η εταιρεία είχε ήδη αποστείλει, σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν τη θυροκόλληση της εξωδίκου δηλώσεως (17-04-2012), σχετικές επιστολές όχλησης για την καταβολή των οφειλών, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου ...... να προχωρήσει στον περιορισμό της υπό κρίση χρέωσης κατά το ήμισυ αυτής.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ευάγγελος Ζερβέας

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω