Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία «ΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (Μονάδα Αδυνατίσματος «ΠΡΙΝΟΥ») σχετικά με την άρνηση της εταιρείας να επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε μέσω πιστωτικών καρτών της καταναλώτριας, παρά το γεγονός ότι η τελευταία υπέβαλε δήλωση υπαναχώρησης στην εταιρεία για συγκεκριμένο λόγο υγείας (αρ. Πρωτ. 583)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν.3297/2004 (ΦΕΚ 259Α ́) με τη συναινετική εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, εξέτασε αναφορά υποβληθείσα από την κ. ********* ********, με θέμα την άρνηση της εταιρείας «ΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε. ∆ΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (Κέντρο Αισθητικής Προσώπου - Σώματος) της Μονάδας Αδυνατίσματος με διακριτικό τίτλο “ΠΡΙΝΟΥ” που λειτουργεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 237, να επιστρέψει το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ που εισέπραξε μέσω πιστωτικών καρτών της καταναλώτριας, παρά το γεγονός ότι η τελευταία υπέβαλε δήλωση υπαναχώρησης στην εταιρεία για συγκεκριμένο λόγο υγείας που δεν της επέτρεπε να εκτελέσει το πρόγραμμα με χρήση υπερήχων που είχε παραγγείλει, τον οποίο και είχε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω