Έγγραφη Σύσταση: Σφάλμα Μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης - Επανεκτίμηση Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 87-91 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Μετρητών Δικτύου) (αρ. Πρωτ. 1714)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 14 Οκτωβρίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 31416/14-10-16) της ........ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αναδρομική διόρθωση δεδομένων μετρήσεων μεγέθους 34.100 kwh για το χρονικό διάστημα από 13-08-2014 (ημέρα τοποθέτησης νέου μετρητή) έως και 29-10-2015, λόγω διαπίστωσης σφάλματος στη μετρητική διάταξη (καμένος μετασχηματιστής) με αποτέλεσμα την καταγραφή των 2/3 της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας , και έχοντας υπόψη:

1.α) Ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής έχει δικαίωμα της διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας (άρθρα 87-91 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ παρ. 5 άρθρο 13 και άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου βλ.).

β) Ότι για τη διόρθωση των δεδομένων ο Διαχειριστής του Δικτύου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία προσδιορίζεται το μέγεθος, ο χρόνος εμφάνισης και η εξέλιξη του σφάλματος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση του προβλήματος, την εκτίμηση του σφάλματος μέτρησης βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και δοκιμών του μετρητή ή και ιστορικά στοιχεία μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων (άρθρο 16 Εγχειριδίου, άρθρα 91,92.93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω