Έγγραφη Σύσταση: Ακούσια εγγραφή, χωρίς εισαγωγή του αριθμού κινητής σύνδεσης από τον καταναλωτή σε υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), διαφημιζόμενη μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (data) μέσω του 3G δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του καταναλωτή (αρ. Πρωτ. 48764)

ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 3 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 3297/2004)
I) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε το τελευταίο τρίμηνο πληθώρα αναφορών κατά της εταιρείας με την επωνυμία “(***)” και της εταιρείας με την επωνυμία (***), με τις οποίες οι καταγγέλλοντες καταναλωτές αιτήθηκαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής μας για την αποχρέωση ποσών, με τα οποία επιβαρύνθηκε ο μηνιαίος λογαριασμός υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους, λόγω χρήσης Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), πάροχος των οποίων ήταν η “(***)” .

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική στο χώρο της παροχής Υ.Π.Π., η εταιρεία παροχής της Υπηρεσίας Πολυμεσικής Πληροφόρησης, εν προκειμένω η εταιρεία με την επωνυμία “(***)” μοιράζεται με την εταιρεία- Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης, εν προκειμένω την εταιρεία με την επωνυμία (***), την αμοιβή της στο αναλογούν ποσό για την υπηρεσία πρόσβασης στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, στο πλαίσιο μεταξύ τους σύμβασης εμπορικής συνεργασίας ή διασύνδεσης. Επισημαίνουμε ότι η χρήση της υπηρεσίας πρόσβασης στο δίκτυο παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι αναγκαία συνθήκη για την παροχή από πλευράς της εταιρείας παροχής της Υπηρεσίας Πολυμεσικής Πληροφόρησης της Υ.Π.Π., αφού με αυτόν τον τρόπο συνδέεται στο δίκτυο ο τελικός Χρήστης- Καταναλωτής, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην Υ.Π.Π..
Τα συνεργαζόμενα στο ως άνω πλαίσιο μέρη υπέχουν μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης1 (στο εξής Κώδικας Δεοντολογίας για τις Υ.Π.Π.).

- Οι καταναλωτές στις αναφορές τους αρνούνται την εισαγωγή, από πλευράς τους, του αριθμού της κινητής τους σύνδεσης σε ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης της “(***)”, καθώς και την εγγραφή τους στις επίμαχες Υ.Π.Π. της εν λόγω εταιρείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω