Σύσταση-Πόρισμα προς Αεροπορική εταιρεία για χρεώσεις της προς καταναλωτές, προυποθέσεις ενσωμάτωσης ΓΟΣ στην κυρία σύμβαση αερομεταφοράς (αρ. Πρωτ. 1489)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η- Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 06.11.2006 αναφοράς του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ........) μεταξύ αυτού και της Ψ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) αεροπορικής εταιρείας σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την από 07 Νοεμβρίου 2006 αναφορά του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) , στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. .......
Με το από 09 Νοεμβρίου 2006 (αριθ. πρωτ. ......) έγγραφο διαβιβάστηκε στην Ψ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) αεροπορική εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από 04 Δεκεμβρίου 2006 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. ......, η εταιρεία εξέφρασε τις απόψεις της.
Ο καταγγέλλων προσκόμισε στην Αρχή έγγραφο με συμπληρωματικά στοιχεία, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. .......... Στην έγγραφη αναφορά του, ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ), καταγγέλλει ότι την 19η Ιανουαρίου 2006 κατά την αναχώρηση του από τον αερολιμένα του ........ προς ...... σε εκτέλεση σύμβασης αερομεταφοράς επιβάτη με τον Ψ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟ) εναέριο μεταφορέα χρεώθηκε για υπέρβαρες αποσκευές συνολικού βάρους 50 kgr το ποσό των 15,000 RMB ήτοι το ποσό των 1.500 Ευρώ. Η χρέωση υπέρβαρου, αποδεικνύεται από το επισυναπτόμενο στο φάκελο εισιτήριο υπέρβαρης αποσκευής.

Η ως άνω σύμβαση αερομεταφοράς συνήφθη στην Ελλάδα προφορικά και σε γλώσσα ελληνική.
Κύριο περιεχόμενο της συμβάσεως αποτελούσε η εναέρια μεταφορά από και προς τα μέρη που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου (ναύλου).

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της, ο αεροπορικός μεταφορέας χρέωσε τον επιβάτη με βάση τις ισχύουσες χρεώσεις της περί υπέρβαρων αποσκευών.
Στην υπό εξέταση περίπτωση ο επιβάτης ισχυρίζεται ότι έλαβε για πρώτη φορά γνώση των χρεώσεων υπέρβαρων αποσκευών της αεροπορικής εταιρείας (ΓΟΣ) κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αερομεταφοράς και όχι κατά τον χρόνο σύναψης αυτής ενώ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που γνώριζε εκ των προτέρων τις χρεώσεις υπέρβαρων αποσκευών της εταιρείας θα είχε αποστείλει τα επιπλέον κιλά με διαφορετικό τρόπο και με τελικό κόστος πολύ χαμηλότερο γι’ αυτόν (είτε αεροπορικώς με χρέωση cargo είτε ακτοπλοϊκώς).

Εν συνεχεία μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και αφού είχε καταβάλει τον σχετικό ναύλο, σε προσπάθεια του να ενημερωθεί από το site της εταιρείας για τις τρέχουσες τιμές υπέρβαρων αποσκευών διαπίστωσε ότι αυτό καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερές καθώς απαιτείται ειδική γνώση για τον υπολογισμό των χρεώσεων.

Εις απάντηση των ισχυρισμών του η εν λόγω εταιρεία με την από 04.12.2006 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. .....) επιστολή της προς την Αρχή αποδέχεται την ανωτέρω χρέωση προς τον συγκεκριμένο επιβάτη και επισημαίνει ότι τα ισχύοντα όρια επιτρεπόμενου βάρους των αποσκευών για πτήσεις της γνωστοποιούνται στους επιβάτες μέσω του εντύπου του αεροπορικού εισιτηρίου, με ταμπέλες τοποθετημένες στα γκισέ ελέγχου των αναχωρούντων (check-in) και με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.

Τέλος καταλήγει ότι οι επιβάτες της εταιρείας δύνανται να πληροφορηθούν τις ισχύουσες χρεώσεις της για υπέρβαρες αποσκευές είτε με σχετικό ερώτημα τους πριν την αναχώρησή τους είτε με εισαγωγή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση χαρακτηρίζοντας τον τρόπο αυτό πληροφόρησης «επαρκή και εύλογο» προς τον καταναλωτή. Να επισημανθεί δε εδώ ότι η γλώσσα σύνταξης της ιστοσελίδας της εταιρείας είναι η αγγλική.

Η ίδια όμως αεροπορική εταιρεία δεν αναφέρει πουθενά ότι προβαίνει σε προηγούμενη ενημέρωση ή γνωστοποίηση των επιβατών κατά την κατάρτιση της σύμβασης αερομεταφοράς σχετικά με το κοστολόγιο των ισχυουσών χρεώσεών της για υπέρβαρες αποσκευές.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω