Έγγραφη Σύσταση σχετικά με καθυστέρηση σύνδεσης φυσικού αερίου (βλ 9γ επ. του ν.2251/1994) (αρ. Πρωτ. 10906)

ΘΕΜΑ: Αναφορά της ....... (αρ. πρωτ. εισερχ. 806Α/12-03-2010).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 11 Μαρτίου 2010 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 806Α/12-03-2010) της ......, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη :

την μη σαφή ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το χρόνο εκπλήρωσης της κύριας συμβατικής υποχρέωσης της εταιρείας για κατασκευή της εξωτερικής σύνδεσης φυσικού
αερίου (βλ. 9γ επ. του ν.2251/1994) η οποία δύναται να συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας (απώλεια αποθεμάτων πετρελαίου, απώλεια έκπτωσης σύνδεσης),
με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου ...να προχωρήσει στη μείωση των τελών σύνδεσης της υπό κρίση παροχής κατά τριακόσια (300) ευρώ.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου ..... και την ...... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα έγγραφη σύσταση.
 

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ευάγγελος Ζερβέας

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω