Σύσταση-Πόρισμα προς τραπεζικό ίδρυμα για αυθαίρετες αναπροσαρμογές κυμαινομένου επιτοκίου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων - Ερμηνεία αμφιβόλου όρου - Προσυμβατική ευθύνη τραπεζικού ιδρύματος (αρ. Πρωτ. 99)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 19.02.2008 αναφοράς των Α, Β, Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ (αριθ. πρωτ. εισερχ. 459Α), μεταξύ των εν λόγω καταναλωτών και της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις 10.07.2008, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2008, την αναφορά των Α, Β, Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ, στην οποία δόθηκε ο αριθ. πρωτ. 459Α. Με το από 07.03.2008 (αριθ. πρωτ. Β/1642) έγγραφό μας διαβιβάστηκε στη Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Πράγματι, με το από 14.05.2008 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. Β/3780/26.05.08, η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εξέθεσε τις απόψεις της. Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/2931/15.05.2008 έγγραφο, οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στην Αρχή έγγραφο με συμπληρωματικά στοιχεία το οποίο διαβιβάστηκε στη Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με το από 26.05.2008 (Β/3780) έγγραφό μας. Τελικά, με το από 04.06.2008 (αριθ. πρωτ. Β/4200) έγγραφό μας, κλήθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη να προσέλθουν για την επίτευξη συμβιβασμού στις 10 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Αρχής όπου υπογράφηκε Πρακτικό Συνάντησης με αριθμ.πρωτ. Β/4966/10.07.2008 από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με το οποίο δεσμεύτηκε η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ να επανεξετάσει την περαιτέρω μείωση των εξόδων τροποποίησης των δανειακών συμβάσεων και να απαντήσει στο Συνήγορο του Καταναλωτή μέχρι τις 25 Ιουλίου 2008. Έκτοτε δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω