Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία παροχής αερίου σχετικά με έλεγχο νομιμοποίησης του καταναλωτή για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης - Ορθή και πλήρης ενημέρωση του καταναλωτή για τα κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης (βλ. άρθρα 8 και 9γ επ. ν. 2251/1994 ΦΕΚ Α 191, όπως ισχύει (αρ. Πρωτ. 22205)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ. ......, (αρ. πρωτ. εισερχ. 17294).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 6 Αυγούστου 2014 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 17294) αναφοράς του κ. ....... στην Αρχή μας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') σχετικά με την πραγματοποίηση συνδέσεων με το δίκτυο φυσικού αερίου, σε οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικίας, στην οποία λειτουργεί κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και έχοντας υπόψη:

α) ότι οι κύριοι οριζοντίων ιδιοκτησιών δύναται να καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή τα βάρη της συνιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και η λειτουργία και ο τρόπος κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης είτε με τον κανονισμό είτε με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και ότι η τροποποίηση των ανωτέρω μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του κανονισμού με παμψηφία ή με την τυχόν οριζόμενη ειδικότερα στον Κανονισμό πλειοψηφία, ή με κοινή μεταγενέστερη απόφαση όλων των οροφοκτητών (βλ. ΑΠ 1073/13, ν. 3741/29, π.δ. 27 Σεπτ. /7 Νοεμ.1985, Το Δίκαιο Των Ακινήτων, σελ. 240) καθώς και ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής πράξης καθορισμού των ανωτέρω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή συμφωνίας των μερών, ο κάθε συνιδιοκτήτης, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, δύναται να προβεί σε εγκατάσταση και λειτουργία σύνδεσης της ιδιοκτησίας του με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις επιταγές τις καλής πίστης (ΑΠ1073/2013, ΑΠ 629/2007).

β) ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 420/1987, όπως ισχύει, με σκοπό την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης υγρών καυσίμων, η απόφαση για τη μόνιμη αποσύνδεση οριζοντίων ιδιοκτησιών από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και τη σύνδεση αυτών με το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και η σχετική τοποθέτηση μόνιμης ανεξάρτητης εγκατάστασης, λαμβάνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των συνιδιοκτητών με πλειοψηφία 51%, αντίθετα από τυχόν άλλη πρόβλεψη στον Κανονισμό ρύθμισης των σχέσεων αυτών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω