Κατόπιν Πρότασης της Αρχής, Τράπεζα δέχτηκε την επιστροφή στους καταναλωτές προμηθειών διατραπεζικών εξόδων, με τις οποίες επιβαρύνθηκαν κατά την εκτέλεση πάγιων εντολών για πληρωμή ασφαλίστρων (αρ. Πρωτ. 302)

ΘΕΜΑ: Πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την εξωδικαστική επίλυση ανακυψασών καταναλωτικών διαφορών.
Σχετ: Οι υπ' αριθμ. πρωτ. (...).2020, αναφορές, το υπ' αριθμ. πρωτ. (...) πρακτικό συνάντησης και η από (...) απάντηση της Τράπεζας (...), στην οποία δόθηκε αρ. πρωτ. (...).


Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε τις αναφορές των κ.κ. (...) και κυρίας (...), με τις οποίες ανέφεραν ότι κάθε μήνα επιβαρύνονται με το ποσό των 0,40 ευρώ για διατραπεζικά έξοδα από την Τράπεζα (...) για εντολές άμεσης χρέωσης (πάγιες εντολές) για πληρωμή ασφαλίστρων. Ειδικότερα, οι εν λόγω ασφαλιστικές συμβάσεις συνήφθησαν μέσω καταστημάτων της Τράπεζας. Οι πάγιες εντολές αφορούσαν σε εξόφληση ασφαλίστρων του ασφαλιστικού προγράμματος (...) που διενεργούνταν μηνιαίως. Οι εν λόγω συμβάσεις, αν και συνήφθησαν εντός του έτους 2017, αίφνης τον Οκτώβριο του 2019, ξεκίνησε να εφαρμόζεται μηνιαίως στους λογαριασμούς των καταναλωτών η εν λόγω χρέωση κατά την εκτέλεση των πάγιων εντολών, για την οποία χρέωση ουδέποτε είχαν ενημερωθεί.

Κατά τη διαβίβαση των αναφορών στις καταγγελλόμενες, στην ασφαλιστική εταιρία (...) και στην Τράπεζα (...), λάβαμε την απάντηση από την πρώτη από αυτές ότι από την 1η Οκτωβρίου του έτους 2019 εφαρμόζεται σε κάθε διατραπεζική συναλλαγή αφορούσα εξόφληση ασφαλίστρων χρέωση σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο κάθε Τράπεζας και ότι μέχρι τότε η ίδια η ασφαλιστική εταιρία είχε αποφασίσει να απορροφά το κόστος της συγκεκριμένης πάγιας εντολής και εξ αυτού του λόγου δεν γινόταν σχετική χρέωση των ασφαλισμένων.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω