Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς Τράπεζα στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν.4224/2013 - Διατύπωση μη κατάλληλης πρότασης (αρ. Πρωτ. 33738)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (παρ. 4 αρθ. 4 του ν. 3297/2004 ΦΕΚ 259 Α ́ και παρ. 3 αρθ. 1 του ν. 4224/2013), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε κατόπιν της από 26.1.2018 αναφοράς του Υ (αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 4370/26.1.2018), σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την αναφορά του κΥ, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. 4370/26.1.2018. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του ο δανειολήπτης αναφέρει ότι, εντάχθηκε στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης με το τραπεζικό ίδρυμα Χ για τη ρύθμιση της οφειλής του, η οποία προέκυψε από λογαριασμό υπερανάληψης, ύψους κατά προσέγγιση €2.840. Δεδομένου ότι δεν επετεύχθη ρύθμιση στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας ο δανειολήπτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Καταναλωτή με σκοπό να διαμεσολαβήσει για τη ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης αλλά και μετά από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η πρόταση που κατέθεσε η τράπεζα στην Αρχή μας προέβλεπε τη ρύθμιση του χρέους, για τους πρώτους 60 μήνες επιτόκιο 2% και μηνιαία δόση 38€ και για τους υπόλοιπους 24 μήνες επιτόκιο 7% και μηνιαία δόση 39€. 
Ο καταναλωτής αντιπρότεινε για την οριστική εξόφληση της οφειλής του την εφάπαξ καταβολή 1.500€. Δεδομένου ότι από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από αμφότερα τα μέρη δεν προέκυψε κοινά αποδεκτή λύση για τη ρύθμιση της οφειλής, η Αρχή πρότεινε για την οριστική διευθέτηση της οφειλής την άμεση καταβολή €1200 και επιπλέον καταβολή 24 δόσεων των €34. Το υπόλοιπο που θα προέκυπτε θα διαγραφόταν μετά την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης. Ενώ ο Υ αποδέχτηκε την πρόταση της Αρχής η τράπεζα δεν την έκανε αποδεκτή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω