Έγγραφη Σύσταση σε εταιρία παροχής αερίου σχετικά με μείωση κόστους τελών επανασύνδεσης (Όροι ’δειας Διανομής 3.5 (γ), 3.5.6, 3.5.7 και 3.5.8) (αρ.Πρωτ. 5319)

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από από 16 Αυγούστου 2011 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 4489Α/16-08-2011) του ........., με σκοπό την συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, και έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 σύμφωνα με τις οποίες Γενικοί Όροι Συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου στη σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάταi.

β) τις διατάξεις της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου σχετικά με την επανάκτηση των δαπανών επανασύνδεσης της εγκατάστασης (βλ. όρους 3.5 (γ), 3.5.6, 3.5.7 και 3.5.8 της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου .......)

γ) τη μη υποβολή στοιχείων από την εταιρεία σχετικά με ύψος των δαπανών επανασύνδεσης καθώς και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των καθορισμένων δαπανών (100 ευρώ) σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις άλλων εταιρειών παροχής αγαθών κοινής ωφελείας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 20 ευρώ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 30 ευρώ) με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία ΕΠΑ ........να προβεί α) στη μείωση της υπό κρίση χρέωσης κατά 50 ευρώ β) στη λήψη κάθε δυνατού μέτρου για την μείωση του κόστους των δαπανών επανασύνδεσης φυσικού αερίου

II) Καλεί την εταιρεία ΕΠΑ .. να γνωστοποιήσει στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

III) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία ΕΠΑ .....δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες, ιδιαίτερα σχετικά με έλεγχο καθορισμού του κόστους επανασύνδεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ευάγγελος Ζερβέας

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω