Σύσταση-Πόρισμα προς Τραπεζικό ίδρυμα για επιβάρυνση καταναλωτή λόγω απώλειας πιστωτικής κάρτας και παράνομης χρήσης της (αρ. Πρωτ. 1483)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 06.11.2006 αναφοράς της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ και του τραπεζικού ιδρύματος Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την 21.03.2007, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 6η Νοεμβρίου 2006 την αναφορά της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ.....Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ..... /15.11.2006 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στο τραπεζικό ίδρυμα Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις του.
Με τα από 29.11.2006 και 23.02.2007 έγγραφά του, τα οποία έλαβαν αριθμ. πρωτ. ... .. /01.12.2006 και ..... /27.02.2007 αντίστοιχα, το τραπεζικό ίδρυμα εξέθεσε τις απόψεις του.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ..... /07.03.2007 έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 21 Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Αρχής.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ..... /10.04.2007 μεταγενέστερο της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ζητήθηκε η σύμβαση που διέπει τη σχέση του τραπεζικού ιδρύματος Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την εταιρεία VISA INTERNATIONAL αναφορικά με τη χρήση του εταιρικού της σήματος στις πιστωτικές κάρτες του πρώτου.

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ..... /02.05.2007 μεταγενέστερο της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφό του, το τραπεζικό ίδρυμα διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις του.
Στην ως άνω έγγραφη αναφορά της, η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ καταγγέλλει ότι το τραπεζικό ίδρυμα Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχώρησε στην πληρωμή και χρέωση της κάρτας της VISA εκδόσεως Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με συναλλαγές που είχαν αμφισβητηθεί λόγω κλοπής της κάρτας χωρίς αντιπαραβολή των υπογραφών επί των δελτίων συναλλαγής με τη δική της.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω