Σύσταση-Πόρισμα προς εμπλεκόμενα μέρη: Προστασία Καταναλωτών-Ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης-Εξαιρέσεις ασφαλιστικής σύμβασης-Ερμηνεία αμφίβολου όρου-Αντισυμβατική άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης 9αρ. Πρωτ. 1509)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ― ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 § 5 ν. 3297/2004)


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’άρθρο 4 § 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23.12.2004) με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 15.12.2006 (αριθ. πρωτ. εισερχ. ..................) αναφοράς, μεταξύ του εν λόγω Β ασφαλισμένου-καταναλωτή και της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) ασφαλιστικής εταιρίας σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την 04.04.2007, καθώς και από τις μεταγενέστερες της προσπάθειας επίτευξης συμβιβασμού τοποθετήσεις και των δύο πλευρών για το ίδιο θέμα, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την από 15.12.2006 (αριθ. πρωτ. εισερχ. ..................) αναφορά του Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ).
Με το υπ ́ αριθμ. πρωτ. ......./18.01.2007 έγγραφο της Αρχής διαβιβάστηκε προς την Α η παραπάνω αναφορά και της ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της επί των αναφερομένων σε αυτήν.
Ελλείψει ανταπόκρισης από την πλευρά τής Α στο ως άνω έγγραφο, στάλθηκε το υπ’αριθμ. πρωτ. /15.02.2007 υπομνηστικό έγγραφο της Αρχής προς την εταιρία.
Με το από 14.03.2007 (με αριθ. πρωτ. εισερχομένου ...................) έγγραφό της η Α εξέθεσε τις απόψεις της.
Με το από 21.03.2007 (αριθμ. πρωτ. .......................) έγγραφο κλήθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού την 4η Απριλίου 2007, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Αρχής.

Με τα υπ’αριθμ. πρωτ. εισερχ. ...................... και το συμπληρωματικό αυτού ... ................ μεταγενέστερα της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφα η Α διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις της επί του υποβληθέντος αιτήματος.

Με τα υπ’αριθμ. πρωτ. εισερχ. ...................., .................... και .................. ..... μεταγενέστερα της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφα ο Β διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις του.
Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του ο ασφαλισμένος-καταναλωτής κάνει λόγο για αντισυμβατική άρνηση κάλυψης πραγματοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας της κόρης του Γ ως καλυπτόμενου μέλους από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του με παραρτηματική κάλυψη την πρόσθετη ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και εξόδων εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων (Παράρτημα Δ ́ του ασφαλιστηρίου), καθώς και για μη έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή μη της νοσηλείας και των επεμβάσεων πριν την πραγματοποίησή τους.

Δημοσιεύτηκε στο ΝοΒ Τόμος 57, Τεύχος 1, Ιανουάριος 2009, σελ. 190επ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω