Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία παροχής αερίου σχετικά με αποστολή εξωδίκων για την ενημέρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Καθορισμός προϋποθέσεων (βλ ΑΚ 343, 345, 288) (αρ. Πρωτ. 11082)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του ....

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 30 Μαρτίου 2015 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 8207/30-03-15) του κ. ........., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') και έχοντας υπόψη:

α) Ότι η άσκηση του δικαιώματος πραγματοποίησης εξόδων ( αποστολή εξωδίκων) για τη διασφάλιση και την είσπραξη της οφειλής (ΑΚ 343, 345) θα πρέπει να ασκείται εντός των επιταγών της καλής πίστης, και ιδίως εντός των ορίων επιδίωξης των ατομικών συμφερόντων και της προστασίας των εννόμων αγαθών του άλλου μέρους της ενοχικής σχέσης (βλ. ΑΚ 288 και ΚΠολΔ 189) και ιδίως της αποφυγής πραγματοποίησης τέτοιων εξόδων από υπερβολική πρόνοια,

β) ότι η αποστολή εξωδίκων για την ενημέρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εφόσον είναι αναγκαίο να ασκηθεί, θα πρέπει να ασκείται i) τουλάχιστον ένα μήνα μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης της εκάστοτε ληξιπρόθεσμης, ορθά εκκαθαρισμένης οφειλής (τουλάχιστον 30 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής βλ. άρθρο 3.5.8 της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου) ii) εφόσον δεν έχει ζητηθεί διακανονισμός της σχετικής οφειλής iii) εφόσον το ύψος της οφειλής είναι ανώτερο του χρηματικού ποσού του ανωτέρω άρθρου (113 ευρώ) και τέλος, εφόσον η εταιρεία έχει απαντήσει γραπτά σε τυχόν εύλογη αμφισβήτηση του καταναλωτή για τη νομιμότητα και το ύψος της οφειλής (βλ. 342 ΑΚ), γ) τη μη υποβολή στοιχείων από την εταιρεία σχετικά με την αποστολή έγγραφης ενημέρωσης για την αξίωση της υπό κρίση οφειλής και τις συνέπειες μη καταβολής αυτής (βλ. άρθρο 3.5.8 της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου) αλλά και το μεγάλο χρονικό διάστημα υπερημερίας του καταναλωτή και της μη υποβολής αιτήματος διακανονισμού της οφειλής,

με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία Ε.Π.Α. ... να προχωρήσει στη μείωση της χρέωσης για αποστολή εξωδίκου κατά το ήμισυ της αξίας αυτής.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία Ε.Π.Α. ..... και τον κ. ........ να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.
 

Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή
Αθηνά Ι. Κοντογιάννη

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω