Σύσταση-Πόρισμα προς ξενοδοχείο για λήψη αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων, με αφορμή κλοπές που διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις του (αρ. Πρωτ. 1420)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από ...... ...αναφοράς των Γ (αριθμ. πρωτ. εισερχ........), μεταξύ των ιδίων και του Ξενοδοχείου Β , που ανήκει στην εταιρεία Α, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την ...........την αναφορά των Γ . Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ..... Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  ...διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία Α η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από ......έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ......, το Β εξέθεσε τις απόψεις του, για λογαριασμό της εταιρείας Α. Στην ως άνω απάντηση του Β προς το «Συνήγορο του Καταναλωτή», απεστάλη συνημμένα και η αναφορά του εν λόγω συμβάντος από το ξενοδοχείο προς την Ασφαλιστική Εταιρεία ..........προκειμένου να προβεί η τελευταία σε αποζημίωση των πελατών του ξενοδοχείου.

Επίσης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ........έγγραφο απευθυνόμενο στο Αστυνομικό Τμήμα........., ζητήθηκε από το Συνήγορο του Καταναλωτή η συνδρομή του για την παροχή πληροφοριών σχετικά με κλοπές που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο Β και είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο συμβάντων του ανωτέρω Αστυνομικού Τμήματος.
Με το από ....... έγγραφο το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ.............., το Αστυνομικό Τμήμα ................παρείχε στο «Συνήγορο του Καταναλωτή» τις ζητούμενες πληροφορίες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω