Έγγραφη Σύσταση προς Κολέγιο λόγω άρνησης επιστροφής του τέλους εγγραφής στην καταναλώτρια, αν και ακολούθησε ματαίωση της φοίτησης (αρ. Πρωτ. 27817)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από (...) αναφοράς της Ψ καταναλώτριας (αριθμ. πρωτ. εισερχ. (...)), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αναφέρουσα Ψ εκδήλωσε ενδιαφέρον για να παρακολουθήσει σπουδές στο Χ Κολέγιο που εδρεύει στην (...), σε προπτυχιακό πρόγραμμα (...) υποβάλλοντας στις 17.01.2017 αίτηση εγγραφής και καταβάλλοντας ταυτοχρόνως το ποσό των 50 ευρώ για τέλος αίτησης και το ποσό 120 ευρώ για τέλος εγγραφής. Το συνολικό ύψος των ετήσιων διδάκτρων ανήρχετο στο ποσό των 2.772 ευρώ. Εν συνεχεία και ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 18.01.2017 άλλαξε γνώμη και ενημέρωσε την αναφερομένη σχετικά με το ότι δεν θα παρακολουθήσει τελικά τις ανωτέρω σπουδές ζητώντας την επιστροφή του ποσού των 120 ευρώ που είχε καταβάλει έναντι του τέλους εγγραφής, το Κολέγιο αρνήθηκε την επιστροφή σε αυτήν του ανωτέρω ποσού.
Στην αναφορά της επικαλείται ότι, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς της, κατέληξαν στο ότι δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ύψος των διδάκτρων και γι' αυτό αξίωσε την επιστροφή του ποσού των 120 ευρώ. Για το ποσό αυτό η καταναλώτρια ισχυρίζεται ότι δεν ενημερώθηκε, καθώς, όπως δηλώνει, η υπάλληλος κα (...) που την είχε εξυπηρετήσει, την είχε ενημερώσει ότι σε περίπτωση μη παρακολούθησης δεν επιστρέφεται το τέλος αίτησης, χωρίς να αναφερθεί στο τέλος εγγραφής. Τέλος, επισημαίνει ότι υπέγραψε το έντυπο που της δόθηκε βιαστικά, χωρίς να προλάβει να το διαβάσει και έτσι δεν ενημερώθηκε ότι το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω