Έγγραφη Σύσταση: Ακούσια εγγραφή, χωρίς εισαγωγή του αριθμού κινητής σύνδεσης από τον καταναλωτή σε υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), διαφημιζόμενη μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (data) μέσω του 3G δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του καταναλωτή - Ενεργοποίηση λειτουργίας προώθησης κινητού τηλεφωνικού αριθμού (MSISDN forwarding) από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για ορισμένες διευθύνσεις παροχής Υ.Π.Π. (αρ. Πρωτ. 31887)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 11889/3 Απριλίου 2017 αναφορά του κ. (***) κατά της εταιρείας με την επωνυμία (***) και της εταιρείας με την επωνυμία (***), με την οποία ο καταναλωτής αιτείται τη διαμεσολάβηση της Αρχής μας για την αποχρέωση του ποσού των εκατόν τεσσάρων ευρώ και σαρανταεννέα λεπτών (104,49 ευρώ)1, με το οποίο η δεύτερη από τις προαναφερθείσες εταιρείες επιβάρυνε, κατά τον υπολογισμό του, τον μηνιαίο λογαριασμό του, προκειμένου να το αποδώσει (αφού αφαιρέσει τη δική της αμοιβή ως Παρόχου Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης) στην πρώτη από τις προαναφερθείσες εταιρείες, η οποία εν προκειμένω, ως διαθέτουσα αριθμοδοτικούς πόρους που της έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής Ε.Ε.Τ.Τ.), ενήργησε ως Πάροχος Δικτύου κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης2 (στο εξής Κώδικας Δεοντολογίας για τις Υ.Π.Π.) και ταυτόχρονα ως πάροχος της Υπηρεσίας Πολυμεσικής Πληροφόρησης “(***)”.

Ο καταναλωτής, στην αναφορά του, δηλώνει ότι αντελήφθη τη χρέωση όταν εκδόθηκε ο μηνιαίος λογαριασμός του από την (***), ο οποίος περιείχε χρέωση για την επίμαχη υπηρεσία, την οποία εξόφλησε λόγω και του χαμηλού ύψους της (12,71 ευρώ), παρά το γεγονός ότι δεν κατανόησε την αιτιολογία της. Ο καταναλωτής αναφέρει ότι επικοινώνησε με εκπρόσωπο της εταιρείας που του εξήγησε ότι πρόκειται για χρεώσεις Υ.Π.Π. στην παροχή των οποίων μπορεί να θέσει φραγή, κάτι που έδωσε εντολή να γίνει. Ο λογαριασμός του επόμενου μήνα περιελάμβανε επίσης αυξημένες, αδικαιολόγητες χρεώσεις, με συνέπεια ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με τον Τηλεπικοινωνιακό του Πάροχο (***), εκπρόσωπος του οποίου τον ενημέρωσε ότι, ναι μεν είχε δοθεί η εντολή φραγής, ωστόσο η εταιρεία Πάροχος Δικτύου και πάροχος της Υπηρεσίας Πολυμεσικής Πληροφόρησης (***) είχε ήδη προλάβει να τον χρεώσει με εισερχόμενα χρεώσιμα μηνύματα για έναν ακόμη μήνα. Ο καταναλωτής δεν εξόφλησε το ποσό της οφειλής που αφορούσε στην Υ.Π.Π. με αποτέλεσμα το οφειλόμενο ποσό να εμφανισθεί επαυξημένο με τους νόμιμους τόκους στον λογαριασμό του επόμενου μήνα.

Με τη με αρ. πρωτ. εισερχομένου ΣτΚ 18203/24 Μαΐου 2017 επιστολή της, η (***) εξέθεσε στην Αρχή μας το πλαίσιο που διέπει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών (Υ.Π.Π.), δίνοντας έμφαση στην υποχρέωσή της να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυό της σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης (Υ.Π.Π.) και επεσήμανε ότι το ποσό των επίμαχων χρεώσεων έχει υπολογισθεί ορθά και παραμένει απαιτητό, παρά την αμφισβήτηση του καταναλωτή σχετικά με την εκούσια εγγραφή του στην Υ.Π.Π.. Μάλιστα διευκρινίζει ότι, δεδομένου ότι το επίμαχο ποσό αποδίδεται στην εταιρεία παροχής της Υ.Π.Π. (***) για την υπηρεσία που παρασχέθηκε μέσω των επίμαχων εισερχομένων χρεώσιμων μηνυμάτων, η αποχρέωση του ποσού υπέρ του καταναλωτή θα γίνει μόνο εφόσον η εταιρεία παροχής της Υ.Π.Π. (***) δεχθεί να πιστώσει το εν λόγω ποσό υπέρ της (***). για τον συγκεκριμένο συνδρομητή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω