Αποδεκτή Σύσταση από τα εμπλεκόμενα μέρη: Φυσικό Αέριο - Έλεγχος και Διόρθωση των Μετρήσεων που υποβάλλουν οι Προμηθευτές κατά τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή (άρθρα 10 παρ, 2 και 19, 20, 21 Κανονισμού Μετρήσεων Φυσικού Αερίου)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθηνε Σύσταση προς την εταιρεία:

α) Να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση της υπό κρίση κατανάλωσης με αναλογικό επιμερισμό της κατανάλωσης για το χρονικό διάστημα από την τελευταία πραγματική λήψη ένδειξης, σύμφωνα με την τυπική καμπύλη κατανάλωσης της παροχής και

β) Να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη και νόμιμη άσκηση των αρμοδιοτήτων της για έλεγχο και διόρθωση των ενδείξεων των καταναλώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω