Έγγραφη σύσταση-πόρισμα προς κολέγιο σχετικά με ερμηνεία συμβατικών όρων (αρ. Πρωτ. 14331)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Σε συνέχεια της διερεύνησης των από 16.1.2015 αναφορών των κ............ και κ............ (αριθ. πρωτ. εισερχομένων 1116/16.1.2015 και 1115/16.1.2015 αντίστοιχα) κατά της εταιρίας .................... και κατόπιν των συναντήσεων προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβαν χώρα στα γραφεία της Αρχής στις 9.3.2016, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259Α'), όπως ισχύει, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Περιστατικά της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις υποβληθείσες αναφορές, οι αναφέρουσες καταναλώτριες θεώρησαν πως η εγγραφή τους στο εκπαιδευτήριο της αναφερόμενης πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών μαιευτικής πανεπιστημιακού επιπέδου τετραετούς διάρκειας, προσφερόμενων στο πλαίσιο ακαδημαϊκής σύμπραξης της αναφερόμενης με αλλοδαπό (Βρετανικό) πανεπιστήμιο, ώστε, με το πέρας των σπουδών, να αποκτήσουν “πτυχίο Bachelor”. Στον αντίποδα, η αναφερόμενη διατείνεται πως οι δύο εγγραφές αφορούσαν σε διαφορετικό (κατώτερο) επίπεδο σπουδών τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο ακαδημαϊκής της σύμπραξής με αλλοδαπό (Βρετανικό) εκπαιδευτικό (μη πανεπιστημιακού επιπέδου) ίδρυμα, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση “πτυχίου Higher National Diploma (HND)”.

Αναφορικά με την καταγγελία της κ......... ο Συνήγορος του Καταναλωτή έστειλε τις με αριθ. πρωτ. 2144/28.1.2015, 7240/18.3.2015, 26780/6.11.2015, 29836/9.12.2015 και 3489/5.2.2016 επιστολές του επί του θέματος και έλαβε τις με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 6922/16.3.2015, 29479/7.12.2015 και 9305/29.3.2016 απαντητικές επιστολές από το εκπαιδευτήριο. Ακολούθως, τα εμπλεκόμενα μέρη κλήθηκαν και παρέστησαν για την επίτευξη συμβιβασμού στα γραφεία της Αρχής την 9.3.2016, όπου υπογράφηκε το με ΑΠ 7320/9.3.2016 Πρακτικό Συνάντησης, στο οποίο βεβαιώθηκε ότι τα μέρη δεν κατέστη δυνατόν να έλθουν σε συμβιβασμό, ενώ ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από την ............., ιδίως ως προς τους Κανονισμούς Σπουδών των κρίσιμων ακαδημαϊκών ετών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω