Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας: Αόριστη Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Προμήθειας - Μονομερής Τροποποίηση Τιμολογίου - Ορθή προσυμβατική ενημέρωση Καταναλωτών - Ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Αόριστοι ΓΟΣ - Παραπλανητικές Πρακτικές (βλ. άρθρα 16-18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 2 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας) (αρ. Πρωτ. 15697)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 18 Μαρτίου 2019 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 13272) ................ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την τροποποίηση του τιμήματος της Χρέωσης Προμήθειας κατά τον δέκατο (10) μήνα της σύμβασης Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας διάρκειας 12 μηνών και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, η προσφορά Προμήθειας και η σύμβαση Προμήθειας (άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) περιέχουν κατ' ελάχιστον την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των Τιμολογίων Προμήθειας, τη διαδικασία τιμολόγησης και τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα:
“Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο”. Π

Ειδικότερα, oποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι:
“i) Διαφανής και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, ii) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής μεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, iii) να προσφέρει, κατά το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών, και iv) να αποτελεί μέρος της Σύμβασης  Προμήθειας”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω