Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά με διόρθωση προωθητικής ενέργειας-διαφήμισης (αρ. Πρωτ. 8377)

ΘΕΜΑ: Διόρθωση προωθητικής ενέργειας-διαφήμισης.
Σχετ.: Υπόθεση κ. ............ υπ’ αριθ. πρωτ. ............., υπ’ αριθ. πρωτ. .............. έγγραφα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5Ν. 3297/2004)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από ..... αναφοράς (αριθμ. πρωτ. .......) του κ. ...... στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας κατά το άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004 (Φ.Ε.Κ. 259Α) και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω αναφορά ο καταναλωτής κατά το μήνα ....., κατόπιν τηλεφωνήματος συνεργάτη της εταιρίας ..... αποδέχθηκε την ενεργοποίηση στην εταιρία ..... του .............. τηλεφώνου του............... και υπηρεσίες ............. Του προτάθηκε το πρόγραμμα ..... με Ευρώ ..... μηνιαίως και με επιπλέον έκπτωση Ευρώ ..... μηνιαίως στο πάγιο του .......... του που ήταν ήδη με συμβόλαιο σύνδεσης στην προαναφερόμενη εταιρία (πρόγραμμα .....) με μηνιαίο πάγιο Ευρώ ....., χωρίς να γίνει αναφορά οποιουδήποτε περιοριστικού όρου ή προϋπόθεσης για την απόδοση της παραπάνω έκπτωσης.

Επίσης, ο καταναλωτής στην καταγγελία του αναφέρει ότι η έκπτωση αυτή έχει διαφημιστεί από την εταιρία με έντυπο, ηλεκτρονικό και τηλεοπτικό τρόπο και ισχύει για ......... με συμβόλαιο σύνδεσης, όπως το δικό του.

Η απαντητική επιστολή της εταιρίας με αριθμ. πρωτ. ..... σχετικά με την αρχική αναφορά του κ. ..... αναφέρει ότι: « Για να ισχύει η εν λόγω προσφορά (έκπτωση ύψους Ευρώ ..... + Φ.Π.Α, σύνολο Ευρώ .....), θα πρέπει το οικονομικό πρόγραμμα .....να έχει .......... (συμπ. Φ.Π.Α.), βάσει της εμπορικής πολιτικής που ισχύει αυτή τη χρονική περίοδο ».
Σε συνέχεια και με αφορμή της πρόσκλησής μας προς την εταιρία για την υπογραφή πρακτικού επίλυσης της καταναλωτικής διαφοράς με το κ. ..... στις ..... στα γραφεία της Αρχής μας ο καταναλωτής μας προσκόμισε αντίγραφο λογαριασμού του για περίοδο παροχής υπηρεσιών από ..... έως ..... στον οποίο υπάρχει αναφορά-διαφήμιση της προσφοράς της εταιρίας « ............................................................................ », χωρίς όμως να γίνεται ουδεμία μνεία του συγκεκριμένου περιοριστικού όρου-προϋπόθεσης .................. (συμπ. Φ.Π.Α.) στο συγκεκριμένο αντίγραφο του λογαριασμού αυτού.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω