Σύσταση-Πόρισμα προς εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων λόγω άρνησης αναγνώρισης εκτεταμένης εγγύησης σε αυτοκίνητο που αποκτήθηκε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και αντισυμβατικής άρνησης της εταιρείας να αναγνωρίσει την ισχύ της εκτεταμένης εγγύησης σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου σε νέο κύριο (αρ. Πρωτ. 1425)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 26.10.2007 αναφοράς της Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ...Α/26.10.2007), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την 14.04.2008, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 26η Οκτωβρίου 2007 την αναφορά της Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ ...Α. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά τους, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι στις 24.02.2004 η εταιρία τους υπέγραψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ενός αυτοκινήτου ... με την Χ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, θυγατρική της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η σύμβαση αυτή συμφωνήθηκε τριετούς διάρκειας με μηνιαίο μίσθωμα 946,34 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και με δικαίωμα εξαγοράς του αυτοκινήτου κατά τη λήξη της τριετίας, αντί τιμήματος 7.700 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η μεταξύ τους διαφορά συνίσταται στη διάρκεια της εγγύησης του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της εταιρίας καταγγέλλει ότι κατά την επίσκεψή του στο τμήμα service της Ψ ΕΤΑΙΡΙΑΣ τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2007 ενημερώθηκε το πρώτον για το ότι η διάρκεια εγγύησης του αυτοκινήτου του είναι τριετής και όχι ν-ετής , όπως διαφημίζεται και ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα ..... και όπως άλλωστε αναγράφεται και στο βιβλίο εξυπηρέτησης και εγγύησης του αυτοκινήτου που του παρέδωσαν κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω