Σύσταση-Πόρισμα προς τραπεζικό ίδρυμα για ευθύνη εγγυητή πιστωτικής κάρτας (αρ. Πρωτ. 1684)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 02.11.2006 αναφοράς της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1472), μεταξύ της εν λόγω καταναλώτριας και της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις 07.11.2007, προβαίνουμε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2006 την αναφορά της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ, στην οποία δόθηκε ο αριθ. πρωτ. 1472. Με το από 21.02.2007 (αριθ. πρωτ. 632) έγγραφο της Αρχής διαβιβάστηκε στην Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ η παραπάνω αναφορά και τα από 08.11.2006 (αριθ.πρωτ.1576) συμπληρωματικά έγγραφα με τα οποία της ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Με το από 14.05.2007 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχ. Β/937/21.05.07, η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εξέθεσε τις απόψεις της. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/1059/31.05.2007, η καταγγέλλουσα προσκόμισε στην Αρχή έγγραφο με συμπληρωματικά στοιχεία το οποίο διαβιβάστηκε στην Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με το από 23.10.2007 (Β/2737) έγγραφό μας και συγχρόνως κλήθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη για να συμμετάσχουν σε διαδικασία συμβιβασμού στις 07 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της Αρχής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω