Έγγραφη Σύσταση: Ακούσια εγγραφή, χωρίς εισαγωγή του αριθμού κινητής σύνδεσης από τον καταναλωτή σε υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), διαφημιζόμενη μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (data) μέσω του 3G δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του καταναλωτή - Ενεργοποίηση λειτουργίας προώθησης κινητού τηλεφωνικού αριθμού (MSISDN forwarding) από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για ορισμένες διευθύνσεις παροχής Υ.Π.Π. (αρ. Πρωτ. 31077)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 9151/14 Μαρτίου 2017 αναφορά του κ. (***) κατά της εταιρείας με την επωνυμία (***) και της εταιρείας με την επωνυμία (***), με την οποία ο καταναλωτής αιτείται τη διαμεσολάβηση της Αρχής μας για την αποχρέωση του ποσού των είκοσι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (20,17 ευρώ), με τα οποία η δεύτερη από τις προαναφερθείσες εταιρείες επιβάρυνε τον μηνιαίο λογαριασμό του, προκειμένου να το αποδώσει (αφού αφαιρέσει τη δική της αμοιβή ως Παρόχου Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης) στην πρώτη από τις προαναφερθείσες εταιρείες, η οποία με τη σειρά της, μετά από αφαίρεση της δικής της αμοιβής ως Παρόχου Δικτύου, αποδίδει το αναλογούν ποσό στην εταιρεία παροχής της Υπηρεσίας Πολυμεσικής Πληροφόρησης, εν προκειμένω την (***) με έδρα στη Γερμανία. Σχετικά επισημαίνεται ότι η (***) ως διαθέτουσα αριθμοδοτικούς πόρους που της έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής Ε.Ε.Τ.Τ.), τους οποίους χρησιμοποιεί και για την παροχή υπηρεσιών αποστολής περιεχομένου συνδρομητικής φύσης, υπέχει τις υποχρεώσεις που επάγονται από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 5 του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης1 (στο εξής Κώδικας Δεοντολογίας για τις Υ.Π.Π.). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη “Ο Πάροχος Δικτύου διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι οι αριθμοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ., χρησιμοποιούνται για την παροχή Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δευτερογενούς εκχώρησης σε άλλον εκδοχέα ή όχι.”

Ο καταναλωτής στην αναφορά του αρνείται την εισαγωγή, από πλευράς του, του αριθμού της κινητής του σύνδεσης σε ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικήςπληροφόρησης και δηλώνει ότι αντιλήφθηκε τη χρέωση όταν εκδόθηκε ο μηνιαίος λογαριασμός του από την (***). Σε επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία, προκειμένου να αναφέρει τις αδικαιολόγητες κατά την άποψή του χρεώσεις, ο εκπρόσωπος της (***) διευκρίνισε ότι το ποσό των επίμαχων χρεώσεων, το οποίο παραμένει απαιτητό, παρά την αμφισβήτηση του καταναλωτή σχετικά με την εκούσια εγγραφή του στην Υ.Π.Π., αποδίδεται στην εταιρεία (***) για την υπηρεσία που παρασχέθηκε μέσω των επίμαχων εισερχομένων χρεώσιμων μηνυμάτων.

Μάλιστα, με το με αρ. πρωτ. εισερχομένου ΣτΚ 16747/12 Μαΐου 2017 έγγραφό της, η (***) εξέθεσε στην Αρχή μας το πλαίσιο που διέπει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών (Υ.Π.Π.), δίνοντας έμφαση στην υποχρέωσή της να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυό της σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης (Υ.Π.Π.).
Η (***) με το με αρ. πρωτ. εισερχομένου ΣτΚ 13091/11 Απριλίου 2017 έγγραφό της αιτιολόγησε τις ανωτέρω χρεώσεις, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο αριθμός κινητής σύνδεσης του καταναλωτή εγγράφηκε στην υπηρεσία στις 10.02.2017 μέσω της ιστοσελίδας (***), η οποία εμφανίστηκε ως αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window) στην οθόνη της συσκευής του κινητού τηλεφώνου (smartphone) που χρησιμοποιούσε για πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου 3G της (***).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω