Έγγραφη Σύσταση σχετικά με χρέωση επιπρόσθετης αποσκευής σε ταξίδι με συνεργαζόμενο αερομεταφορέα. (αρ. Πρωτ. 13439)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Κατά τη μελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και λαμβανομένων ιδίως υπόψη:
1. Του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3297/2004, βάσει του οποίου «ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρμόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προμηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο νόμο. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά τους θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών».

2. Της με αρ. πρωτ. (***) αναφοράς του κ. (***) προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή, με αίτημα την καταβολή ποσού 45 ευρώ, που αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα που κατέβαλε για την αγορά της υπηρεσίας επιπρόσθετης αποσκευής από τρίτη συνεργαζόμενη με την αναφερόμενη αεροπορική εταιρεία και στο κόστος της ίδιας υπηρεσίας αν την προμηθευόταν ηλεκτρονικά από την αναφερόμενη εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη και των εκπτώσεων που αυτή χορηγεί στην περίπτωση αυτή.

3. Το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από (***) αναφοράς του κ. (***) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ***) μεταξύ αυτού και της αεροπορικής εταιρείας (***) , σας αποστέλλουμε την παρούσα, διαπιστώνοντας τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. H Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την από (***) αναφορά του κ. (***) , στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. (***). Με το από (***) έγγραφο της Αρχής διαβιβάστηκε στην εταιρεία (***) η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Στο ως άνω έγγραφο η εταιρεία δεν απάντησε.
Μετά την από (***) υπομνηστική μας επιστολή, η εταιρεία, με το από (***) έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. (***), εξέφρασε τις απόψεις της. Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έστειλε τις με αρ. πρωτ. (***), (***) επιστολές του επί του θέματος και έλαβε την με αρ. πρωτ. εισερχομένου (***) απαντητική επιστολή από την εταιρεία. Στο πλαίσιο της προσπάθειας συμβιβαστικής επίλυση της διαφοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη εκλήθησαν, αρχικά με το με αρ. πρωτ. (***) έγγραφο, στις (***) στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία η συνάντηση αναβλήθηκε και με το με αρ. πρωτ. (***) έγγραφο ορίστηκε νέα ημερομηνία συμβιβασμού η (***).

2. Στην έγγραφη αναφορά του, ο κ. (***), καταγγέλλει ότι, την 28η Οκτωβρίου 2015, προέβη σε κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου από την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας (***), με τόπο αναχώρησης τη Νίκαια (Γαλλία) και τελικό προορισμό την Αθήνα, μέσω Βρυξελλών, για την 16η Δεκεμβρίου 2015. Το σκέλος της πτήσης από Νίκαια-Βρυξέλλες πραγματοποιείτο από την εταιρεία αερομεταφοράς (***), συνεργαζόμενη εταιρεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης, ενώ το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού (Βρυξέλλες-Αθήνα) εκτελείτο από την καταγγελλόμενη εταιρία (***), εκδόθηκε δε ενιαίο εισιτήριο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι επιθυμούσε να αγοράσει επιπρόσθετη αποσκευή, ο καταναλωτής επισκέφθηκε τον σχετικό σύνδεσμο του ιστότοπου της (***), όπου αναφέρονταν οι χρεώσεις για τις επιπλέον αποσκευές και, αφού διαπίστωσε ότι η αναγραφόμενη τιμή για τη διαδικτυακή αγορά της ανέρχονταν στο ποσό των 30 ευρώ για το σύνολο της διαδρομής, συνήγαγε το συμπέρασμα ότι το ως άνω ποσό είναι το τελικώς οφειλόμενο για την υπηρεσία της επιπρόσθετης αποσκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ως άνω αερομεταφορέα, η χρέωση επιπρόσθετης αποσκευής, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είναι φθηνότερη έως και ..% από την αντίστοιχη που ισχύει, σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιείτο στο αεροδρόμιο.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω