Σύσταση προς εμπλεκόμενα μέρη: Αγορά αυτοκινήτου - Ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων - άσκηση δικαιώματος διόρθωσης και αποτυχία αυτής - Νέα δικαιώματα αγοραστή (αρ.Πρωτ. 1435)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από
09.01.2007 αναφοράς του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. .......) μεταξύ του εν λόγω καταναλωτή και των εταιρειών 1) Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας και 2) Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την 21.03.07 και ώρα 11:30 π.μ. διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H Αρχή μας δέχθηκε την από 09.01.2007 αναφορά του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. ..........
Με το από 18 Ιανουαρίου 2007 (αρ. πρωτ. .........) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας
εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από 30 Ιανουαρίου 2007 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. .........., η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία εξέθεσε τις απόψεις της.
Με το από 12 Φεβρουαρίου 2007 (αρ. πρωτ. .......) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στον Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) τις απόψεις της Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας
και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις του.
Με το από 12 Φεβρουαρίου 2007 (αρ. πρωτ. .......) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας
εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από 20 Φεβρουαρίου 2007 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. ........., η Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία εξέθεσε τις απόψεις της.
Με το από 21 Φεβρουαρίου 2007 έγγραφο του, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. ......... ...., ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ) εξέθεσε τις απόψεις του.
Με το από 02.03.07 , το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. .... έγγραφο και εν συνεχεία με το από 13.03.07 , το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. ....... έγγραφο, κλήθηκαν αντίστοιχα η Β
(ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία και η Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία για την επίτευξη συμβιβασμού στις 21 Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11: 30 π.μ.
στα γραφεία της Αρχής.

Με το από 13.03.07 , το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. ......., έγγραφό της η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία μας απήντησε ότι δεν θα προσέλθει στον ανωτέρω ορισθέντα συμβιβασμό.
Σημειώνεται δε, ότι την ημέρα που ορίσθηκε η πρόσκληση για κατάρτιση του συμβιβασμού το δεύτερο εμπλεκόμενο μέρος ήτοι η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία παρά την ανωτέρω πρόσκλησή μας προς αυτή δεν προσήλθε επιδεικνύοντας μια κακόπιστη, αντιδεοντολογική και αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά.

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην ως άνω έγγραφη καταγγελία του, ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ) , ισχυρίζεται τα ακόλουθα : Mε σύμβαση πώλησης που καταρτίσθηκε στις Αχαρνές μεταξύ τουκαταγγέλλοντα και της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας διαμέσω της εξουσιοδοτημένης εμπορικής αντιπροσώπου εταιρείας της με την επωνυμία «..........» και Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας η πρώτη ανέλαβε την υποχρέωση να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον καταγγέλλοντα ένα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής ......... τύπου ............, χρώματος μαύρου . Για την πώληση αυτή, συντάχθηκε στις 17.03.05 στις Αχαρνές μεταξύ του καταγγέλλοντα και της δεύτερης καταγγελλόμενης εταιρείας το με αριθμό 1936 δελτίο παραγγελίας, το οποίο περιελάμβανε όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και επιπλέον χαρακτηριζόμενα ως «δώρα» τον απαριθμούμενο συμπληρωματικό εξοπλισμό:

1) ένα κοτσαδόρο αποσπώμενο 2) ένα κάλυμμα ρεζέρβας με χρώμιο 3) ένα συναγερμό με κλειδώματα και τέλος 4) πατάκια, τρίγωνο και πυροσβεστήρα.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω