Πόρισμα-Σύσταση προς ταχυδρομική επιχείρηση: Συνυπαιτιότητα καταναλωτή-εταιρείας στην καθυστέρηση παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου λόγω πλημμελών στοιχείων του παραλήπτη (αρ. Πρωτ. 2761)

Θέμα: Πόρισμα-Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Σχετ.:
(1) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3827Α/29-10-2010 αναφορά της Ψ αναφέρουσας στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
(2) Το από 22-11-2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/9406/24-11-2010) έγγραφο της Χ ταχυδρομικής επιχείρησης.
(3) Το από 1-12-2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/9667/2-12-2010) έγγραφο της Ψ αναφέρουσας.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε το ανωτέρω υπ’ αριθ. (2) σχετικό έγγραφο της πρώτης εξ υμών, που αφορά απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώνει η δεύτερη εξ υμών μέσω της ανωτέρω υπ’ αριθ. (1) σχετικής αναφοράς της, καθώς επίσης το ανωτέρω υπ’ αριθ. (3) σχετικό έγγραφο της δεύτερης εξ υμών, που περιλαμβάνει συμπληρωματικές ενστάσεις της.
Συνεκτιμώντας τις θέσεις και τα επιχειρήματα αμφοτέρων των εμπλεκομένων μερών, όπως αναλυτικά είχαν την ευκαιρία να τα διατυπώσουν ενώπιον της Αρχής μας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προχωρά στην κοινοποίηση του παρόντος με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της ανακύψασας διαφοράς, κατά τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004 ΦΕΚ 259 Α’, όπως ισχύει τροποποιημένος.

Α. Ιστορικό και ενέργειες επί της υπόθεσης

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3827Α/29-10-2010 αναφορά της Ψ αναφέρουσας (εφεξής: «η αναφέρουσα»), την οποία διαβίβασε στη Χ ταχυδρομική επιχείρηση (εφεξής: «η αναφερόμενη») για να καταθέσει τις απόψεις της επί των εις βάρος της καταγγελλομένων, αποστέλλοντας παράλληλα οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση και είναι χρήσιμο για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και διατυπώνοντας καλόπιστα κάποια συμβιβαστική πρόταση με σκοπό τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς.

Η αναφερόμενη απέστειλε στην Αρχή μας το από 22-11-2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/9406/24-11-2010) έγγραφό της, του οποίου έλαβε γνώση η αναφέρουσα και μας απέστειλε επ’ αυτού τις από 1-12-2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/9667/2-12-2010) συμπληρωματικές ενστάσεις της.
Αφορμή και αντικείμενο της παρούσας ανακύψασας διαφοράς υπήρξε το γεγονός της καθυστερημένης παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου, την ταχυμεταφορά του οποίου είχε αναλάβει η αναφερόμενη για λογαριασμό της αναφέρουσας.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αναφερόμενης, ο λόγος της καθυστέρησης εδράζεται σε υπαιτιότητα της αναφέρουσας και συγκεκριμένα στα ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνο) του παραλήπτη που της χορήγησε.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω