Έγγραφη Σύσταση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων που αρνήθηκε να επιστρέψει στην καταναλώτρια την αναλογία προκαταβληθέντων τροφείων, αν και επακολούθησε ο θάνατος του τροφίμου (πατέρα της) (αρ.Πρωτ. 39688)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 30.12.2016 αναφοράς της Ψ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. (...), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ψ κατέθεσε στην Αρχή την με αρ. πρωτ. (...)/30.12.2016 αναφορά κατά της Χ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ που εδρεύει στο (...).
Η αναφέρουσα Ψ ενεργώντας για λογαριασμό του ηλικιωμένου πατέρα της, κ. (...) ανέθεσε στις 16.06.2016 στην εταιρία Χ , στο εξής “Μονάδα” και διακριτικό τίτλο (...) τη διαμονή και φροντίδα του. Τα μηνιαία τροφεία που αφορούσαν σε διαμονή για το διάστημα από 16.06.2017 έως 15.07.2016 εξοφλήθηκαν εν μέρει με καταβολή μετρητών, ύψους 100 ευρώ στις 16.06.2016 και εν μέρει μέσω τραπεζικού ηλεκτρονικού εμβάσματος ποσού 800 ευρώ την επομένη ημέρα. Στις 24.06.2016 ο κ. (...) μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της υγείας του, όπου μετά από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 29.06.2016 απεβίωσε. Την ίδια ημέρα ενημερώθηκε και η “Μονάδα” για το θάνατο του (...) από την κόρη του. Η Ψ στις 09.07.2016 ζήτησε την επιστροφή της αναλογίας των τροφείων που είχε προκαταβάλει για την περίοδο από 29.06.2016 έως 15.07.2016, ήτοι το ποσό των 450 ευρώ, αφού ο αποβιώσας δεν θα χρησιμοποιούσε την κλίνη και τις υπηρεσίες της Μονάδας από 29.06.2016 εξαιτίας του αιφνίδιου περιστατικού του θανάτου του. Η εταιρία αρνήθηκε την επιστροφή με την αιτιολογία ότι μετά την έκδοση απόδειξης δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Η Ψ μάλιστα ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να θυμηθεί αν της εδόθη η σχετική απόδειξη.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω